Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Завеждащ служба“ в служба „Деловодство" в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура
 • Резултати от проведен конкурс за длъжността “Завеждащ служба“ в служба „Деловодство в отдел 05 “Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура

  Резултати от проведен конкурс за длъжността “Завеждащ служба“ в служба „Деловодство в отдел 05 “Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура, обявен със заповед № РД-08-434/27.06.2017 г. на главния прокурор

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 17.08.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-71/31.07.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Завеждащ служба“ в служба „Деловодство в отдел 05 “Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  I. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Завеждащ служба“ в служба „Деловодство в отдел 05 “Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Десислава Борисова Беневречка – Попова – I място;

  2. Свобода Иванова Найденова – II място;

  3. Яна Светославова Тодорова – III място.

  II. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Завеждащ служба“ в служба „Деловодство в отдел 05 “Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Поля Иванова Цветанова;

  2. Грета Иванова Овчарова.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „завеждащ служба”

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА”

   В СЛУЖБА „ДЕЛОВОДСТВО“ В ОТДЕЛ 05 „АНАЛИТИЧЕН“ ПРИ ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА-1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-434/27.06.2017 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-71/31.07.2017 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/01.08.2017 реши:

  1.  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Завеждащ Служба“ в служба „Деловодство“ в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура - 1 щатна бройка следните кандидати:

  1. Десислава Борисова Беневречка, вх. № 2510/05.07.2017 г. ;

  2. Свобода Иванова Найденова, вх. № 2542/10.07.2017 г.;

  3. Яна Светославова Тодорова, вх. № 2728/20.07.2017 г. ;

  4. Поля Иванова Цветанова, вх. № 2776/24.07.2017 г. ;

  5. Грета Иванова Овчарова,вх. № 2799/26.07.2017 г. ;

   Недопуснати кандидати няма.

   Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 17.08.2017 г., от 09.30 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Завеждащ служба“ в служба „Деловодство" в отдел 05 „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно;

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

 1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

II.Описание на длъжноста:

1. Приема и описва постъпилите в отдела преписки;

2. Въвежда данни относно движението на преписките по дневник и в УИС;

3. Прилага новопостъпилите документи към висящите преписки;

4. Подпомага административния секретар при подготвяне на доклада от и за прокурорите;

5. Предоставя справки по делата и преписките;

6. Извършва обработка на текстове при възлагане от завеждащия отдела и административния секретар;

7. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;

8. Подготвя изпращането на изходящата кореспонденция;

9. Размножава документи, както съхранява такива в дигитален вид;

10. Снабдява с консумативи и при необходимост изпълнява куриерски задачи към отдела;

11. Изпраща чрез служебната ел. поща изходяща кореспонденция;

12. Извършва текущо архивиране на преписките по установения ред;

         II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за средно образование;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит (при наличието на такива);

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, партер, стая 79, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.