Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ в Национална следствена служба
 • Резултати от проведен конкурс за длъжността „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ на Националната следствена служба

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ на Националната следствена служба – 1 щатна бройка, обявен със заповед № РД-08-419/07.06.2017 г. на Главния прокурор

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 21.08.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-62/13.07.2017 г. на Главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ на Националната следствена служба – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  КЛАСИРА кандидата, получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ на Националната следствена служба – 1 щатна бройка, както следва:

  Теодора Стайчова Стайкова

  НЕ КЛАСИРА следните кандидати, получили оценка по-ниска от 4,50 за „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ на Националната следствена служба – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Красимира Арахангелова Сандова;

  2. Ани Петрова Иванова;

  3. Даниела Николаева Миронова-Бекова;

  4. Емил Лозков Симеонов.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН АРХИВАР“ В СЛУЖБА„АРХИВ“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН АРХИВАР“ В СЛУЖБА„АРХИВ“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-419/ 07.06.2017 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  Конкурсната комисия, назначена със Заповед РД-09-62/13.07.2017 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/14.07.2017 г. допуска за участие в конкурса:

  - Елисавета Искренова Азманова, вх. № 3527/15.06.2017 г.;

  - Красимира Арахангелова Сандова, вх. № 3644/21.06.2017 г.;

  - Теодора Стайчова Стайкова, вх. № 3749/26.06.2017 г.;

  - Ани Петрова Иванова, вх. № 3866/29.06.2017 г.;

  - Даниела Николаева Миронова – Бекова, вх. № 4016/05.07.2017 г.;

  - Милена Бисерова Маркова, вх. № 4095/07.07.2017 г.;

  - Йоанна Бойкова Нешева, вх. № 4096/07.07.2017 г.;

  - Емил Лозков Симеонов, вх. № 4124/11.07.2017 г.

  Недопуснати кандидати няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.08.2017 г., от 09.00 ч., в сградата на Национална следствена служба, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, ет. 6, Заседателна зала.Прокуратура на Република България

обявява конкурс за обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ в Национална следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;

      4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

 1. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 2. образование – средно.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Допълнителни изисквания:

 1. познаване на нормативната уредба, регламентираща длъжността, която заема;
 2. компютърна грамотност: MS Office, Internet;

II.Описание на длъжността:

 1. Приема дела, преписки и други книжа за съхраняване след приключване на работата по тях.
 2. Участва в комисии за установяване ценността на документите.
 3. Води архивни книги.
 4.  Класифицира и архивира документи и осигурява достъп до тях на правоимащите лица.
 5. Организира ползването на архивните документи, като лично извършва и изготвя всички видове справки, преписи и извлечения по предадените дела, книги и документи.
 6. Грижи се за опазване на архивния фонд на НСлС.
 7. Съблюдава сроковете за съхранение на документите, като докладва по съответния ред кои дела могат да бъдат унищожени и кои подлежат на архивиране в Държавния архивен фонд.
 8. Участва в комисията, определена да извърши физическото унищожаване на документи и дела с изтекъл срок на съхранение.
 9. Подготвя архивните документи за предаването им в съответния  държавен архив.
 10. Поддържа реда в архивното помещение, като се грижи за освобождаването на  място за нови дела.
 11. Създава и поддържа електронна справочна система за делата (архивните единици) и осъществява справки по тях.

         II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за средно образование;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит (при наличието на такива);

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в административната сграда на НСлС, кабинет № 109 с адрес:
гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

         - Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място таблото на входа на административната сграда на Национална следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.