Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Прокурорски помощник” в Администрация на Върховна касационна прокуратура
 • Резултати от проведен конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в Администрацията на Върховна касационна прокуратура

  Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в Администрацията на Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, обявен със заповед № РД-08-306/18.04.2017 г. на главния прокурор

  На основание Протокол № 3 от заседание, проведено на 20.06.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-45/26.05.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в Администрацията на Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  I. КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за „Прокурорски помощник“ в Администрацията на Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Ваня Гълъбова Хаджиева – I място;

  2. Борислава Валентинова Бориславова – II място;

  3. Петя Георгиева Попова – III място;

  4. Георги Кирилов Пашалиев – IV място;

  5. Вероника Емилова Иванова – V място;

  6. Росица Тошкова Константинова – VI място;

  7. Силвия Владимирова Славева – VII място;

  8. Грета Иванова Денчева – VIII място;

  9. Благой Димитров Иванов – IX място;

  10. Ина Кънчева Райчева – X място;

  11. Деляна Гошева Иванова – XI място;

  12. Петя Георгиева Петкова – XII място;

  13. Мария Петьова Тодорова – XIII място;

  14. Станимир Стоянов Христов – XIV място;

  15. Валерия Иванова Ильова – XV място;

  16. Стефан Валериев Николов – XVI място.

  II. НЕ КЛАСИРА за длъжността „Прокурорски помощник“ в Администрацията на Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, поради получена оценка по-ниска от 4,50 следните кандидати:

  - Иванина Валентинова Александрова;

  - Димитър Илиев Димитров;

  - Елена Павлова Павлова;

  - Веселина Паскова Славова;

  - Пламен Милчев Горанов;

  - Йоана Стефанова Лозанова – Паланкова;

  - Валери Валериева Петрунова;

  - Гергана Христова Тюлекова;

  - Салих Мехмед Болутов.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник“, в администрацията на ВКП

  Прокуратура на Република България публикува списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник“, в администрацията на Върховна касационна прокуратура, обявен със заповед № РД-08-306/18.04.2017 г. на главния прокурор

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-45/26.05.2017 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/30.05.2017 г. реши:

  I. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Прокурорски помощник“ в Администрацията на Върховна касационна прокуратура следните кандидати:

  1. Иванина Валентинова Александрова, вх. № 1681/28.04.2017 г.;

  2. Веселина Паскова Славова, вх. № 1756/04.05.2017 г.;

  3. Гергана Христова Тюлекова, вх. № 1801/10.05.2017 г.;

  4. Георги Людмилов Коджаниколов, вх. № 1813/11.05.2017 г.

  5. Валерия Иванова Ильова, вх. № 1824/12.05.2017 г.

  6. Любица Стоянова Монова, вх. № 1855/16.05.2017 г.

  7. Вероника Емилова Иванова, вх. № 1858/17.05.2017 г.

  8. Мария Петьова Тодорова, вх. № 1866/17.05.2017 г.

  9. Станимир Стоянов Христов, вх. № 1885/18.05.2017 г.

  10. Петя Георгиева Попова, вх. № 1889/18.05.2017 г.

  11. Благой Димитров Иванов, вх. № 1890/18.05.2017 г.

  12. Патриция Пламенова Първанова, вх. № 1900/19.05.2017 г.

  13. Валери Валериева Петрунова, вх. № 1905/19.05.2017 г.

  14. Силвия Владимирова Славева, вх. № 1906/19.05.2017 г.

  15. Пламен Милчев Горанов, вх. № 1910/19.05.2017 г.

  16. Ина Кънчева Райчева, вх. № 1912/19.05.2017 г.

  17. Елена Павлова Павлова, вх. № 1914/19.05.2017 г.

  18. Салих Мехмед Болутов, вх. № 1916/22.05.2017 г.

  19. Ваня Гълъбова Хаджиева, вх. № 1933/22.05.2017 г.

  20. Георги Кирилов Пашалиев, вх. № 1939/23.05.2017 г.

  21. Росица Тошкова Константинова, вх. № 1940/23.05.2017 г.

  22. Борислава Валентинова Бориславова, вх. № 1944/23.05.2017 г.

  23. Димитър Илиев Димитров, вх. № 1945/23.05.2017 г.

  24. Йоана Стефанова Лозанова – Паланкова , вх. № 1946/23.05.2017 г.

  25. Марина Григорова Григорова, вх. № 1947/23.05.2017 г.

  26. Деляна Гошева Иванова, вх. № 1948/23.05.2017 г.

  27. Силвия Димитрова Богданова, вх. № 1954/23.05.2017 г.

  28. Стефан Валериев Николов, вх. № 1956/23.05.2017 г.

  29. Грета Иванова Денчева, вх. № 1960/25.05.2017 г.

  30. Милена Маринова Маринова, вх. № 1963/25.05.2017 г.

  31. Георги Огнянов Малчев, вх. № 1964/25.05.2017 г.

  32. Петя Георгиева Петкова, вх. № 1968/25.05.2017 г.

   

  II. Не допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Прокурорски помощник“ в Администрацията на Върховна касационна прокуратура кандидатът:

  1. Янислав Милков Стаматов, вх. № 1949/23.05.2017 г.;

  Мотиви за недопускане:

  Кандидатът не е представил всички необходими документи за участие в конкурса, а именно – декларация за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 20.06.2017 г., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала, стая 503:

  - от 09:30 часа за кандидатите с поредни номера от №1 до №11 /включително/;

  - от 13:00 часа за кандидатите с поредни номера от № 12 до № 21 /включително/;

  - от 15:00 часа за кандидатите с поредни номера от № 22 до № 32 /включително/.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник” в Администрация на Върховна касационна прокуратура.

I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

9. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Допълнителни изисквания:

1. притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет;

II.Описание на длъжността:

1. Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции;

         2. Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор;

         3. Изготвя проекти на отговори на писма и сигнали при възлагане от прокурор;

         4. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;

         5. Изготвя писмени становища по конкретни правни въпроси;

         6. Участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове;

         7. Следи актуалните изменения в нормативната база на съдебната практика,

на законодателството на Република България и ЕС, на ВКС и ЕСПЧ;

         8. Изпълнява и други задачи, възложени от завеждащ отдела, ръководителите на сектори  и прокурорите от отдела;

         9. Подпомага прокурорите в изготвяне на годишния доклад.

Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3.Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.

4.Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

5. Свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ за съдебни служители, в което да е отразена наличие или липса на реабилитация;

6. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

7. Медицинско свидетелство за работа; 

8. Автобиография;

9. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр.София, бул. „Витоша“ № 2, Партер, ст. 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, партер, стая 79, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.