Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Пазач, невъоръжена охрана, той и работник по поддръжката/огняр“ в Учебна база „Боровец“ – к.к. „Боровец“
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА, ТОЙ И РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА/ОГНЯР“

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА, ТОЙ И РАБОТНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА/ОГНЯР“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА В УЧЕБНА БАЗА „БОРОВЕЦ“ – К.К. БОРОВЕЦ, ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ПО ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ НА 27.03.2017г.

  На основание чл. 100 а, ал. 6 от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-30/06.04.2017 г. на главния прокурор, Обявява за одобрен за заемане на длъжността „Пазач, невъоръжена охрана, той и работник по поддръжката/огняр“, в УБ „Боровец“, к.к „Боровец“, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор – Костадин Георгиев Тонев.Прокуратура на Република България

НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Пазач, невъоръжена охрана, той и работник по поддръжката/огняр“  в Учебна база „Боровец“ – к.к. „Боровец“, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Пазач, невъоръжена охрана, той и работник по поддръжката/огняр“ се назначава лице, което:

 1. е български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. образование – основно;
 7. трудов стаж: не се изисква;
 8. професионален опит: не се изисква;
 9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

     

Описание на длъжността:

1. Охранява поверения обект, като следи записите на видеокамерите;

2. Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането на хора и МПС в обекта, като изисква и проверява документи за самоличност;  

3. Проверява редовността на документите за внасяне и изнасяне на стоки и материали от обекта;

4. Следи за работата на сигнално-охранителната техника и техниката за видеонаблюдение;

5. Реагира при произшествия, като уведомява незабавно началник отдел „УЦТО“;

6.  Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;

7. Анализира причините за аварии и повреди, като предлага мерки за предотвратяването им;

8. Постоянно следи за състоянието на сградата и помощните постройки на учебната база, като при възникнала необходимост от ремонт, както и при аварийна ситуация информира началник на отдел „УЦТО”;

9. Грижи се за поддържане на района в учебната база – тревните площи, алеи и др. /коси, полива, почиства и поддържа тревните площи и градинките/; през зимния сезон снегопочиства района;

10. Отстранява дребни повреди по сградата и помощните постройки  на учебната база;

11. Отговаря за техническата поддръжка и нормалното функциониране на парното отопление, съоръженията и инсталациите в учебната база;

12. Подготвя парната инсталация за годишен преглед и ремонт;

13. Следи за нормалното функциониране на електрозахранването и за отчитането на електроенергията в учебната база;

14. Следи за работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла и отговаря за спазване на правилата за противопожарна безопасност;

15. Извършва ремонтни работи на електрическата мрежа и електрическите инсталации в сградата и помощните постройки на учебната база;

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. подробна автобиография;

4. заверен препис от диплома за завършено образование;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за започване на работа; 

7. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg