Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Младши специалист – снабдител/шофьор” в Учебен център „Трендафила“, природен парк Витоша, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Младши специалист-снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“,

  О Б Я В Л Е Н И Е

  за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Младши специалист-снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, отдел „УЦТО“, дирекция „СФТО“ При Администрацията на Главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-218/15.03.2017 г. на Главния прокурор

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 11.05.2017 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-34/18.04.2017 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Младши специалист – снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, отдел „УЦТО“, дирекция „СФТО“ – 1 щатна бройка, Конкурсната комисия РЕШИ:

  КЛАСИРА кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Младши специалист-снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, отдел „УЦТО“, дирекция „СФТО“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка, както следва:

  1. ТРАЙЧО ДИМИТРОВ СТАНКОВ – I място;

  2. ИВАЙЛО МИЛАДИНОВ КОНАКЧИЙСКИ - II място;

  НЕ КЛАСИРА следните кандидати, получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Младши специалист-снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, отдел „УЦТО“, дирекция „СФТО“ при Администрацията на главния прокурор, както следва:

  1. ВАЛЕРИ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ;

  2. ИВАН ТОДОРОВ БАЛАБАНОВ.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в конкурса за длъжността „Младши специалист – снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  за участие в конкурса за длъжността „Младши специалист – снабдител/шофьор“ в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, отдел „УЦТО“, дирекция „СФТО“ при Администрацията на Главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-218/15.03.2017 г. на главния прокурор

  Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-34/18.04.2017 г. на Главния прокурор, с решение по Протокол № 1/26.04.2017 г. РЕШИ:

  допуска до участие в конкурса кандидатите:

  1. Марио Симеонов Горянов

  2.Трайчо Димитров Станков

  3. Валери Христов Василев

  4. Иван Тодоров Балабанов

  5. Ивайло Миладинов Конакчийски

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 11.05.2017 г. от 10:00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор - пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши специалист – снабдител/шофьор” в Учебен център „Трендафила“, природен парк Витоша, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование: средно;

7. трудов стаж: не се изисква;

8. професионален опит: в областта на материално-отчетническата дейност, автомобилна/транспортна техника.

Специфични изисквания:

1. свидетелство за правоуправление на МПС, категория „С“;

II. Описание на длъжността:

1. Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява горивото, охладителната течност, маслото, гумите, изправността на: двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, светлините, спирачките, окачването и изправността на контролните уреди;

2. По време на път следи за техническото състояние на автомобила; управлява само технически изправен автомобил;

3. При възникнала повреда на автомобила запознава началника на отдел „УЦТО“ и управителя на почивната база;

4. Спазва Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане;

5. Съобразява се с атмосферните условия, релефа на местността, състоянието на пътя, интензивността на движението, както и с други обстоятелства, имащи значение за безопасността на извършваната дейност по превозване на служители и СМЦ;

6. Почиства и измива поверения му автомобил и го зарежда с гориво;

7. Описва в пътния лист за деня данните за извършените превози и изисква необходимите заверки; ежеседмично отчита заверените пътни листове на началник отдел „Транспорт”;

8. Своевременно следи и осигурява преминаване на автомобила на годишен технически преглед, като уведомява началника на отдел „Транспорт“;

9. Ежемесечно отчита зареденото гориво в отдел „СДМ“, дирекция „ФСД” и предава изготвения отчет за изразходваното гориво на началник отдел „Транспорт”;

10. Прави писмена заявка до началника на отдел „Транспорт” за необходимите през следващият месец  масла и ремонти, съгласувано с началник на отдел „УЦТО“;

11. При възникване на ПТП незабавно уведомява началника на отдел „УЦТО“, управителя на почивната база и директора на дирекция „ФСД”, след което изготвя докладна записка до началник отдел „Транспорт” за ПТП;

12. Отговаря имуществено за виновно причинените щети на зачислената му техника и  правилната експлоатация на автомобила;

13. За дейността си по закупуване и доставяне на стоки и материали получава заявки от управителя на почивната база и материално отговорните лица, оформени по съответния ред;

14. Получава одобрените парични средства от дирекция „ФСД“;

15. Закупува своевременно точното количество и вид материали;

16. Отговаря за доставката до материално отговорните лица в годен вид за употреба;

17. Изразходените парични средства се отчитат най-малко ежемесечно в дирекция „ФСД“, съгласно вътрешните правила за счетоводната отчетност и контрол;

18. Организира и участва в товаренето и разтоварването на закупените материали;

Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението. 

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за средно образование;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж /при наличие на такъв/, професионален опит;

5. свидетелство за правоуправление на МПС, категория „С“;

6. свидетелство за съдимост за работа;

7. медицинско свидетелство за работа; 

8. автобиография;

9. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Информационния център в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Партера, ст.79, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по въпроси свързани с:

- познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

- познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

- професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Комисията извършва класиране.

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокола.