Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Младши експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистически“ в Национална следствена служба
 • Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността „Младши експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистически“ на Националната следствена служба

  Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността Младши експерт-криминалист в отдел „Криминалистически“ на Националната следствена служба – 1 щатна бройка, обявен със заповед № РД-08-683/10.10.2016 г. на главния прокурор

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 05.12.2016 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-144/ 07.11.2016 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Младши експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистически“ на Националната следствена служба – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия Реши:

  Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Младши експерт – криминалист“ в отдел „Криминалистически“ на НСлС – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Росица Михайлова Масърлиева – I място

  2. Лора Пламенова Карапанчева – II място

  3. Радина Христова Талева – III място

  4. Руслана Владимирова Църнелова – IV място

  5. Руска Владимирова Църнелова – V място

  2. Не класира за длъжността „Младши експерт – криминалист“ в отдел „Криминалистически“ на НСлС – 1 щатна бройка, поради получена оценка по-ниска от 4,50 следните кандидати:

  - Ивайло Жорион Петров

  - Боряна Бисерова Руменова

  - Детелина Валентинова Петрова

  - Петко Венциславов Гетов

  - Мария Чавдарова Пейнирджиева

  - Биляна Тодорова Милева

  - Здравко Александров Карабенчев

 • Прокуратура на Република България публикува списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Младши експерт-криминалист“ в отдел “Криминалистически“ към Националната следствена служба

  Прокуратура на Република България публикува списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Младши експерт-криминалист“ в отдел “Криминалистически“ към Националната следствена служба, обявен със заповед № РД-08-683/10.10.2016 г. на главния прокурор

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-144/07.11.2016 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/14.11.2016 г., допуска до участие в конкурса за длъжността „Младши експерт – криминалист“ в отдел „Криминалистически“ на НСлС – 1 щатна бройка, кандидатите:

  1. Ивайло Жорион Петров, вх. № 6590/20.10.2016 г.;

  2. Росица Михайлова Масърлиева, вх. № 6654/21.10.2016 г.;

  3. Боряна Бисерова Руменова, вх. № 6742/26.10.2016 г.;

  4. Детелина Валентинова Петрова, вх. № 6801/27.10.2016 г.;

  5. Петко Венциславов Гетов, вх. № 6834/28.10.2016 г.;

  6. Мария Чавдарова Пейнирджиева, вх. № 6854/28.10.2016 г.;

  7. Лора Пламенова Карапанчева, вх. № 6971/02.11.2016 г.;

  8. Радина Христова Талева, вх. № 7000/04.11.2016 г.;

  9. Биляна Тодорова Милева, вх. № 7143/09.11.2016 г.;

  10. Здравко Александров Карабенчев, вх. № 7176/10.11.2016 г.;

  11. Руска Владимирова Църнелова, вх. № 7204/11.11.2016 г.;

  12. Руслана Владимирова Църнелова, вх. № 7205/11.11.2016 г.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 05.12.2016 г.

  - от 09:00 часа за кандидатите с пореден номер в списъка от № 1 до № 6 /включително/;

  - от 11:00 часа за кандидатите с пореден номер в списъка от № 7 до № 12 /включително/,

  в сградата на Националната следствена служба, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, ет. 6, Заседателна зала.Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистически“ в Национална следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – висше, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в областта на: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; сигурност и отбрана;

7. професионално направление: право; политически науки; физически науки; химически науки; математика; информатика и компютърни науки; машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; материали и материалознание;архитектура, строителство и геодезия; металургия; химични технологии; общо инженерство; национална сигурност;

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност:

2. притежаване на задълбочени познания в областта на криминалистиката и познаване на нормативната уредба, регламентираща длъжността, която заема.

II. Описание на длъжността:

1. Събира и систематизира информация във връзка с подпомагане работата на следователите по досъдебните производства.

2. Участва в огледи на местопроизшествия или други процесуални действия при строго спазване изискванията на НПК, заснема с фото- и видеокамера, снема сравнителен материал за дактилостопни, почеркови, биологически, наркотични, взривни вещества и ДНК експертизи.

3. Участва в изготвянето на технически справки за предназначението и състоянието на иззети веществени доказателства, обезпечава технически провеждането на разпити и/или очни ставки в условията на звуко- и видеозапис.

4. Изготвя фото-албуми за действия по разследването.

5. Подпомага изготвянето на експертни справки и/или експертизи по досъдебни производства.

6. Участва в следствени експерименти.

7. Своевременно оказва специализирана помощ на следователи в областта на криминалистиката и други технически направления.

8. След съгласуване с директора на НСлС, а в извънработно време, почивни и празнични дни – с дежурния служител от отдел „Оперативен дежурен център“, оказва техническа и методическа помощ на окръжните следствени отдели по конкретни разследвания.

9. По искане на следователи извършва проучвания и изготвя справки за физически и юридически лица и моторни превозни средства чрез съответните информационни фондове - автоматизираните информационни системи на МВР; Националната информационна система“Бюра съдимост” на Министерство на правосъдието; информационните системи „Търговски регистър“ и „Имотен регистър“ на Агенцията по вписванията.

10. Осигурява материали по изготвяне на справки и анализи по проблеми от основните функции на отдела.

11. Подпомага процеса на събиране, регистриране и съхраняване на служебната информация в отдела.

12. Прави предложения за подобряване организацията на работа в отдела с оглед неговата ефективност и оптимизация.

13. Изготвя заявки за апаратура, консумативи и техническите средства, с които работи.

14. Поддържа в изправност и правилно използва поверената му техника.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит (при наличието на такива);

6. свидетелство за съдимост;

7. медицинско свидетелство; 

8. автобиография;

9. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в административната сграда на НСлС, кабинет № 109 с адрес:

гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място таблото на входа на административната сграда на Национална следствена служба, с адрес: гр. София, бул.

„Д-р Г.М.Димитров“ № 42, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.