Прокуратура на Република България обявявa конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител” в отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда
 • Резултати от проведен конкурс за длъжността “Съдебен деловодител“ в отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура

  Прокуратура на Република България обявява резултатите от проведен конкурс за длъжността “Съдебен деловодител“ в отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа– 1 /една/ щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-248/19.04.2016 г. на главния прокурор

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 15.06.2016 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-71/17.05.2016 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ в отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа – 1 щатна бройка

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  I. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Петя Йорданова Богатинова – I място;

  2. Радка Пенчева Петрова – II място;

  3. Весела Димитрова Арабаджиева – III място;

  4. Мариела Стоянова Кацамунска – Петрова – IV място;

  5. Илияна Радославова Черкезова – V място.

  II. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността  „Съдебен деловодител“ в отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа – 1 щатна бройка, както следва:

  1. Петя Тодорова Константинова;

  2. Павлина Василева Колева;

  3. Силвия Емилова Гълъбова.

 • Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “Съдебен деловодител“ в отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

  Списък на допуснатите и на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “Съдебен деловодител“ в отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа – 1 /една/ щатна бройка, обявен със заповед № РД - 08-248/19.04.2016 г. на главния прокурор

  Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД - 09-71/17.05.2016 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/31.05.2016  г. допуска за участие в конкурса:

  1. Илияна Радославова Черкезова – вх. № 1430/27.04.2016 г.
  2. Петя Тодорова Константинова – вх. № 1475/05.05.2016 г.
  3. Радка Пенчева Петрова – вх. № 1524/13.05.2016 г.
  4. Лада Валентинова Любенова – вх. № 1539/13.05.2016 г.
  5. Павлина Василева Колева – вх. № 1565/16.05.2016 г.
  6. Мариела Стоянова Кацамунска – Петрова – вх. № 1591/19.05.2016 г.
  7. Евгения Стоилова Николова – вх. № 1602/20.05.2016 г.
  8. Петя Йорданова Богатинова – вх. № 1603/20.05.2016 г.
  9. Весела Димитрова Арабаджиева – вх. № 1606/20.05.2016 г.
  10.  Албена Петрова Димитрова – вх. № 1608/20.05.2016 г.
  11. Силвия Емилова Гълъбова – вх. № 1623/25.05.2016 г.

  Недопуснати кандидати: НЯМА

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 15.06.2016 г., от 10.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 4, Заседателна зала.Прокуратура  на  Република  България обявявa конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител” в отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.     

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно;

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

II.Описание на длъжността:

   1. Приема и описва постъпилата в отдела входяща и изходяща кореспонденция;

   2. Въвежда данни относно движението на преписките и делата, както входящата кореспонденция в УИС на ПРБ или в други електронни информационни системи;

   3. Представя новопостъпилите дела и преписки на прокурорите в отдела, след разпределението им;

   4. Прилага новопостъпили документи към преписките и делата;

   5. Подготвя ежедневно доклада от и за прокурорите;

   6. Предоставя справки по делата и преписките и следи служебно за процесуалните срокове;

   7. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;

   8. Подготвя документи за изпращане чрез регистратурата на изходящата

 кореспонденция;

 9. Подготвя и предава в  служба „Архив“ подлежащите на архивиране дела и преписки;

10. Изготвя статистически сведения за дейността на съответния отдел, съдейства при изготвяне на годишния доклад;

11. Осигурява информация, необходима на прокуроритев отдела за тяхната ежедневна работа;

12. При необходимост изпълнява и куриерски услуги, съдейства за предоставяне на дела от ВКС за запознаване на прокурора, след опис в разносната книга, доставя писма до други отдели, кабинета на главния прокурор или неговите заместници;

13. Разпределя новопостъпилите преписки в отдела в програмата „Law Choice“ и ги представя на прокурорите в отдела, след разпределението им при спазване на принципа на случайния подбор;

14. Прикачва към всяка преписка в УИС всички инстанционни актове на прокурорите.

Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. заверени преписи от документи за средно образование;

4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за работа; 

7. автобиография;

8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Информационния център в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Партера, ст.79, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по въпроси свързани с:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Комисията извършва класиране.

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокола.