Прокуратура на Република България обявява конкурс за длъжността „Работник, поддръжка сгради“ /в областта на строително – ремонтните дейности/ в отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване”

Прокуратура на Република България набира 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Работник, поддръжка сгради“ /в областта на строително – ремонтните дейности/ в отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Работник, поддръжка сгради” се назначава лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно/средно – специално;

7. професионален опит: не се изисква;

8. трудов стаж: не се изисква;

9. притежава професионална квалификация в областта на строително – ремонтните дейности;

10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

               

Описание на длъжността:

1. Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;

2. Анализира причините за аварии и повреди, като предлага мерки за предотвратяването им;

3. Постоянно следи за състоянието на сградите и помещенията, предоставени за ползване на ВКП, ВАП, НСлС и АГП, като:

3.1 При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира началник на отдел „Учебни центрове и техническо обслужване” и директора на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване”;

3.2 Извършва необходимите строително-ремонтни работи по поддръжка на сградите и помещенията;

3.3 Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения;

3.4 Съдейства при провеждане на ремонтните работи, като дава указания относно състоянието на съответните съоръжения, с цел избягване на повреди;

3.5 Прави заявки за необходимите материали и консумативи необходими за поддръжката на сградния фонд;

3.6 Локализира и отстранява възникнали повреди;

3.7 При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й;

4. Уведомява прекия си ръководител при невъзможност самостоятелно да отстрани възникнала повреда;

5. Прави писмен доклад в случаи на констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна на магистрати и съдебни служители и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби.

6. Запазва в тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена информация и станали му известни при и/или по повод служебната му дейност.

 

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. подробна автобиография;

4. заверен препис от диплома за завършено образование;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за започване на работа; 

7. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

8. копие от документ за професионална квалификация в областта на строително – ремонтните дейности;

9. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg