Прокуратура на Република България набира 1 щатна бройка за длъжността „Барман/сервитьор“ в учебен център „Трендафила”, п.п. Витоша, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“
 • Обявление за резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността „Барман-сервитьор“

  О Б Я В Л Е Н И Е

  за резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността „Барман-сервитьор“ – 1 щатна бройка в УЦ „Трендафила“ – п.п. „Витоша“, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрация на главния прокурор, по публикувано обявление  на 08.01.2018 г.

  На основание чл. 100 а, във връзка с чл. 6 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-07/18.01.2018 г. на главния прокурор,

  ОБЯВЯВА:

  НЯМА одобрени кандидати за заемане на длъжността „Барман-сервитьор“, в УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор.

   Прокуратура на Република България набира 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Барман/сервитьор“ в учебен център „Трендафила”, п.п. Витоша, отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ на дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Барман/сервитьор” се назначава лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – средно;

7. професионален опит: не се изисква;

8. трудов стаж: не се изисква;

9. притежава професионална квалификация за „Барман/сервитьор”;

10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Описание на длъжността:

1. Обслужва и участва в цялостната работа на бара/ресторанта на УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша”;

2. Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара/ресторанта;

3. Пази и поддържа в изправност инвентара и съоръженията, с които е оборудвано работното му място;

4. Зарежда и поддържа бара/ресторанта с необходимите количества и асортименти от напитки;

5. При получаване на стока проверява вида и качеството й, съгласно БДС;

6. Измива и дезинфекцира чашите и почиства бутилките преди сервиране;

7. Спазва санитарно-хигиенните норми и правила;

8. Отмерва точен грамаж на издаваната продукция и спазва алкохолния градус на напитките, съгласно установените стандарти;

9. Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, продавани в бара/ресторанта;

10. Обслужва клиентите на бара/ресторанта в учебния център;

11. Зарежда масите според установения стандарт и технологичните правила за сервиране;

12. Следи за чистотата и доброто състояние на салфетките и покривките, каретата, полировката на приборите и чистотата на масите;

13. Изисква изпълнението на поръчките съобразно установения стандарт: оформление, грамаж, температурен режим;

14. Сервира при спазване на технологичните правила и дискретност;

15. Отсервира своевременно ползваната посуда, прибори, салфетки и почиства масите след консумация;

16. Осигурява правилното изготвяне на сметките, представянето им на гостите и точното плащане; оформя съответните касови документи за извършените услуги;

17. Оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите;

18. Осигурява качество и бързина на обслужване;

19. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията съгласно изискванията на РИОКОЗ.

Необходими документи за участие, срок и място за подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализираните сайтове – jobs.bg и zaplata.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. подробна автобиография;

4. заверен препис от диплома за завършено образование;

5. свидетелство за съдимост за работа;

6. медицинско свидетелство за започване на работа; 

7. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

8. копие от документ за професионална квалификация за „Барман/сервитьор”;

9. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.