Прокуратура на Република България набира 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Чистач“ в отдел „Учебни центрове и техническо обслужване”, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор
  • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ’’

    О Б Я В Л Е Н И Е

    ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ’’ – 1 ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ “УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ”, ДИРЕКЦИЯ “СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ПО ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ НА 07.12.2016 Г.

    На основание чл. 9 от Вътрешните правила за назначаване на съдебни служители в Прокуратура на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, утвърдени със заповед №1868/26.05.2014 г. на главния прокурор, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-151/15.12.2016 г. на главния прокурор, Обявява за одобрен за заемане на длъжността „Чистач“ – 1 щатна бройка, в отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване“ при Администрацията на главния прокурор – Дарина Спасова Милева,

    Резерва – Вероника Владимирова БожковаПрокуратура на Република България набира 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Чистач“ в отдел „Учебни центрове и техническо обслужване”, дирекция „Сграден фонд и техническо обслужване” при Администрацията на главния прокурор.

Изисквания за заемане на длъжността:

За „Чистач” се назначава лице, което:

1. е български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. образование – основно.

7. трудов стаж: не се изисква;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

 

Описание на длъжността:

1. Ежедневно почиства и дезинфекцира подовете на стаи, офиси, санитарни възли, коридори и други помещения, съгласно вътрешното разпределение на работата.

2. Ежедневно почиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис-техниката (компютри, телефони, съоръжения и др.).

3. Ежедневно проветрява помещенията, освен такива със специален режим, където проветряването е недопустимо.

4. Най-малко веднъж на три месеца измива прозорци, витрини, врати на определените му помещения.

5. Най-малко веднъж в годината организира изпирането на пердета и завеси в определените му помещения, коридори и други общи части.

6. Следи за състоянието на помещенията след напускането им от работещите в тях.

7. Събира и изхвърля отпадъците на определените места във или извън сградата.

8. Следи за изразходването и зарежда с необходимите миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали санитарните възли, за които отговаря.

9. При необходимост прави заявка чрез началника на отдел „Учебни центрове и техническо обслужване“ за необходимите миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали.

10. Грижи се и полива растенията и отстранява изсъхналите листа.

11. Поставя и сваля пердета и декоративна украса, грижи се за периодичното им изпиране и почистване.

 

Необходими документи:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. подробна автобиография;

4. заверен препис от диплома за завършено образование;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство за започване на работа; 

7. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /при наличие на такива/;

8. други документи, по преценка на кандидата.

 

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Информационния център на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, стая 79.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на интервю;

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.