ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Международни програми и проекти и обществени поръчки възлагани по тях“ на отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Административно - правна“ при АГП
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в СЕКТОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪЗЛАГАНИ ПО ТЯХ“ НА ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА

   

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в СЕКТОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪЗЛАГАНИ ПО ТЯХ“ НА ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1394/04.09.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 01.11.2018 г., на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-126/03.10.2018 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Международни програми и проекти и обществени поръчки възлагани по тях“ на отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Административно-правна“ при АГП, обявен със заповед № РД-08-1394/04.09.2018 г.,

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  НЕ КЛАСИРА РОСЕН КОЛЕВ СТЕФАНОВ – кандидат,  получил оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Международни програми и проекти и обществени поръчки възлагани по тях“ на отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Административно-правна“ при АГП.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в СЕКТОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪЗЛАГАНИ ПО ТЯХ“ НА ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА“ КЪМ АГП

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                             

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в СЕКТОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪЗЛАГАНИ ПО ТЯХ“ НА ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР , ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1394/04.09.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.

  1.  Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-126/03.10.2018 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/15.10.2018 г. допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен експерт“ в сектор „Международни програми и проекти и обществени поръчки възлагани по тях“ на отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Административно-правна“, кандидата:

   

  -         Росен Колев Стефанов – вх. № 52405/27.09.2018 г.

   

  2.     Недопуснати кандидати няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на  01.11.2018 г. от 09:30 часа в сградата на АГП, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Международни програми и проекти и обществени поръчки възлагани по тях“ на отдел „Обществени поръчки“ към дирекция „Административно - правна“ при Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше-юридическо, образователно - квалификационна степен „Магистър“;

8. трудов стаж: не по-малко от 5 години;

9. професионален опит: в изготвянето на технически задания и методики за оценки при подготовка на документации за участие в обществени поръчки;

10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Участва в подготовката на програмни документи - проектни предложения и съпътстващата документация към тях, по които Прокуратурата на Република България е бенефициент;

2. Участва в подготовката и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки в изпълнение на програми и проекти, по които Прокуратурата на Република България е бенефициент;

3. Изготвя проекти на документи за възлагане на обществени поръчки (документации за участие) за строителство, доставки и услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България;

4. Води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година;

5. Съдейства при изготвянето и воденето на регистър за дейностите, извършвани в рамките на проектите, по които ПРБ е бенефициент;

6. Осъществява методическа помощ, в рамките на своята компетентност, в работата по обслужване, във връзка с обществените поръчки, на прокуратурите в страната и на учебните и почивни бази на ПРБ;

7. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на сектора или началника на отдела;

8. Осъществява процесуално представителство по административни и граждански дела.

9. Осъществява комуникация и координация с междинните звена, координационните звена, одитиращите и сертифициращите органи по международните програми и проекти;

10. Участва в разработването на вътрешните правила, процедури, доклади, отчети и други, свързани с дейността на сектора и/или отдела.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен и удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

         4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.