ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за „Прокурорски помощник” в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на ВКП, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от КТ – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КТ

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“

  В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КТ, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1172/15.07.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 17.09.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-107/16.08.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  

  На събеседването не се яви кандидатът Десислава Василева Димитрова.

   

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати, съгласно обявените показатели:

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

   

  1. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  както следва:

   

  1. Калина Тихомирова Трифонова – I място

  2. Татяна Николаева Димитрова – II място

  3. Енчо Танков Генов – III място

  4. Христо Миленов Марков – IV място

  5. Бетина Богданова Бошнакова – V място

   

  2. НЕ КЛАСИРА за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, поради получена оценка по-ниска от 4,50 следните кандидати:

   

  - Симона Любомирова Лазарова – Радева

  - Калина Венциславова Станчева

  - Александра Пламенова Петкова

  - Даниела Петрова Спасова

  - Диана Иванова Карамфилова

  - Татяна Боянова Балевска

  - Антонина Даниелова Якимова

  - Стефка Венелинова Челебиева

 • Спискък за допуснатите кандидати за конкурса за „Прокурорски помощник“

  С П И С Ъ К

  НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС, ОБЯВЕН СЪС

  ЗАПОВЕД № РД-08-1172/15.07.2019 г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“

  В ЗВЕНО „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ“ КЪМ

  АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА –

  1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КТ,

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-107/16.08.2019 г. на главния прокурор на Република България, с решение по Протокол № 1/20.08.2019 г. реши: 

  ДОПУСКА до участие в конкурса за заемането на длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура – 1 щатна бройка, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, кандидатите:

  1. Христо Миленов Марков

  2. Симона Любомирова Лазарова – Радева

  3. Калина Венциславова Станчева

  4. Бетина Богданова Бошнакова

  5. Десислава Василева Димитрова

  6. Енчо Танков Генов

  7. Александра Пламенова Петкова

  8. Татяна Николаева Димитрова

  9. Даниела Петрова Спасова

  10. Диана Иванова Карамфилова

  11. Татяна Боянова Балевска

  12. Антонина Даниелова Якимова

  13. Стефка Венелинова Челебиева

  14. Калина Тихомирова Трифонова

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 17.09.2019 г. в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала, както следва:

  - от 09:00 часа за кандидатите с поредни номера от № 1 до № 7, включително.

  - от 13:30 часа за кандидатите с поредни номера от № 8 до № 14, включително. ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник” в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – за заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е само български гражданин;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;

10. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет;

II. Описание на длъжността:

1. Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции;

2. Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор;

3. Изготвя проекти на отговори на писма и сигнали;

4. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика  по конкретни въпроси;

5. Изготвя писмени становища по конкретни правни въпроси;

6. Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата;

 7. Следи актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика;

 8. Участва при изготвянето на годишния отчетен доклад на Прокуратурата на Република България;

 9. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях;

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от кандидата, че е само български гражданин;

2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.

3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. Медицинско свидетелство за работа; 

6. Автобиография;

7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.