ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за 1 щатна бройка за „Главен специалист - домакин” в направление „Материално обезпечаване“ на сектор „Счетоводство, методология и материално обезпечаване“ към отдел „Счетоводни дейности и методология“ при дирекция „БСДУПБ“ в АГП
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ДОМАКИН“

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ДОМАКИН“

  В НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ“ НА СЕКТОР “СЧЕТОВОДСТВО, МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ” КЪМ ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЯ“ ПРИ ДИРЕКЦИЯ „БСДУПБ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР –

  1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1174/17.07.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 10.09.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-103/15.08.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен специалист - домакин“ в направление „Материално обезпечаване“ на сектор „Счетоводство, методология и материално обезпечаване“ към отдел „Счетоводни дейности и методология“ при дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ при АГП – 1 щатна бройка,  

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

   

  1. Класира кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Главен специалист - домакин“ в направление „Материално обезпечаване“ на сектор „Счетоводство, методология и материално обезпечаване“ към отдел „Счетоводни дейности и методология“ при дирекция „БСДУПБ“ при АГП - 1 щатна бройка,  както следва:

    1. Венета Николова Кокалова   – I място

    2. Даниела Ангелова Филатова – Борисова - II място

  2. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50 за длъжността „Главен специалист - домакин“ в направление „Материално обезпечаване“ на сектор „Счетоводство, методология и материално обезпечаване“ към отдел „Счетоводни дейности и методология“ при дирекция „БСДУПБ“ при АГП,  както следва:

  1. Марио Александров Петров

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ДОМАКИН“

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ДОМАКИН“

  В НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ“ НА СЕКТОР “СЧЕТОВОДСТВО, МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ” КЪМ ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЯ“ ПРИ ДИРЕКЦИЯ „БСДУПБ“ В АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1174/17.07.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-103/ 15.08.2019 г.

  на главния прокурор на Република България, с решение по

  Протокол № 1/26.08.2019 г. реши:

  1. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен специалист - домакин“ в направление „Материално обезпечаване“ на сектор „Счетоводство, методология и материално обезпечаване“ към отдел „Счетоводни дейности и методология“ при дирекция „БСДУПБ“ при АГП следните кандидати:

  1.Анжела Добрева Пандурска – вх. № 2397/29.07.2019 г.;

  2.Венета Николова Кокалова – вх. № 2451/01.08.2019 г.;

  3.Марио Александров Петров – вх. № 2487/06.08.2019 г.;

  4.Анелия Драгнева Къдрекова – вх. № 2627/19.08.2019 г.;

  5.Даниела Ангелова Филатова - Борисова – вх. № 2643/21.08.2019 г.;

  2. Недопуснати кандидати няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.09.2019 г., от 10.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала. ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен специалист - домакин” в направление „Материално обезпечаване“ на сектор „Счетоводство, методология и материално обезпечаване“ към отдел „Счетоводни дейности и методология“ при дирекция „Бюджет, счетоводни дейности и управление на почивни бази“ в Администрацията на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

7. образование: средно;

8. трудов стаж: не по-малко от 3 години общ трудов стаж;

9. професионален опит: не се изисква.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet;

Описание на длъжностите:

1.  Главния специалист – домакин е материалноотговорно лице;

2. Организира получаването, съхраняването и стопанисването на стоково-материалните ценности, като материално-отговорно лице;

3. При периодични доставки, следи дали доставените материали, оборудване и консумативи са в заявените количества, качество и състояние отговарящо на договора;

4. Организира и участва в товаро-разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата документация;

5. Заскладява получените материални запаси в програмния продукт, като издава съответните документи;

6. Заприхождава получените дълготрайни активи, като издава съответните документи;

7. Осигурява раздаването на необходимите активи и материални запаси на магистратите и служителите от Администрацията на главния прокурор, ВКП, ВАП;

8. Осигурява раздаването на активи и материални запаси на третостепенните разпоредител в структурата на ПРБ, като издава съответните документи;

9.  Изготвя месечен отчет за изразходване на материалните запаси;

10. Води картотека на хартиен носител за движението на активите и материалите по длъжностни лица, предоставени им за ползване;

11. Актуализира информацията, като води картони и инвентарни книги, като ги поддържа в изряден вид;

12. Изготвя заявки за доставяне на материални запаси;

13. Следи за правилното съхранение на постъпилите в склада активи и материални запаси;

14. Следи за хигиената и достъпността на складовите помещения;

15. Прави предложения за бракуване на негодни за използване активи и материални запаси, поради физическото им или морално изхабяване;

16. Изготвя становища/отговори по запитвания от третостепенните разпоредители в структурата на ПРБ;

17. Участва в изготвянето и актуализирането на вътрешни правила, процедури и други, като предлага готови текстове, законово обосновани;

 

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за завършено средно образование;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

 

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.