АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Прокурорски помощник”

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Прокурорски помощник”

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността

„Прокурорски помощник”– една щатна бройка, при условията на

 чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа.

 

     Описание на длъжността: Прокурорският помощник подпомага прокурорите в работата им, като изпълнява следните функции: изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; във връзка със служебната си дейност няма право да дава правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица. Пряко подчинен е на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София.

         Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 91 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ): Кандидатът да е лице, което: е български гражданин; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

         Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а от Кодекса на труда: Кандидатът да е лице, което: не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.        

         Изисквания към кандидатите съгласно чл. 162 от ЗСВ: Кандидатът да е лице, което: притежава само българско гражданство;      има висше образование по специалността „Право”; е преминало стажа, определен от ЗСВ, и е придобило юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.

   Допълнителни изисквания: компютърна грамотност – MS Office; умения за работа с правно – информационни системи; организираност и експедитивност; комуникативност; умения за работа в екип; владеенето на чужд език е предимство.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа: първи етап - по документи (разглеждане на постъпилите от кандидатите документи)  и втори етап – събеседване по въпроси във връзка с практическото прилагане на законите, свързани с основните задължения на прокурорския помощник (чл. 246а, ал. 2 от ЗСВ и чл. 65, ал. 4 от ПАПРБ).

Кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система и крайната оценка ще бъде средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия. Комисията ще класира само успешно издържалите конкурса кандидати. За успешно издържали конкурса ще се считат кандидатите, получили обща оценка, не по–ниска от 4.50. Необходими документи: писмено заявление за участие в конкурса; автобиография (тип CV), подписана от кандидата; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 2 от ПАПРБ  за липсата на обстоятелства по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ; декларация от кандидата за липсата на обстоятелството по чл. 162, т. 5 от ЗСВ; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от удостоверение за юридическа правоспособност; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

други документи по преценка на кандидата. 

Срок за подаване на документите: един месец от датата на публикуване на обявата.

         За получаване на декларации по чл. 95, ал. 2, т.1  и чл. 95, ал. 2, т. 2 от Правилника за администрацията на ПРБ и приемане на документите в работен ден – гр. София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7, ст. 721, работно време: 8.30 – 17.00 часа.

         Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат публикувани на сайтовете на ПРБ, АП – София и на информационното табло в АП – София.

         На основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за запознаване при подаване на документите.

За справки: тел. 02/981 51 50.

 

Обявата е публикувана във вестник „Сега“ бр.21 от 25.01.2018 г. 

Кариери