Апелативна прокуратура - София обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Прокурорски помощник”– една щатна бройка, за заместване на служител, който отсъства от работа
 • КЛАСИРАНЕ за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура - София

  КЛАСИРАНЕ

  за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура - София – една щатна бройка при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

  След преценка на представянето на всички кандидати комисията, назначена със Заповед № 330 от 13.04.2017 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, на основание чл. 99 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и в изпълнение на т. ІV от заповед № 158/02.03.2017 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София,

  КЛАСИРА кандидатите съобразно получения от тях резултат от оценяването им от събеседването, както следва:

  № на място в класирането

  Име, презиме, фамилия

  Резултат

  1

  Съби Бисеров Атанасов

  6,00

  2

  Росица Тошкова Константинова

  5,92

  3

  Валери Валериева Петрунова

  5,58

  4

  Пламена Николова Апостолова

  5,50

  5

  Йоана Стефанова Лозанова - Паланкова

  5,34

  6

  Александра Петкова Духлакова

  5,25

  7

  Лора Пламенова Карапанчева 

  5,08

  8

  Даниела Иванова Тодорова

  5,00

  8

  Галя Сергеева Тренчева

  5,00

  9

  Елена Владимирова Тодорова

  4,50

 • С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността„Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София

  С П И С Ъ К

  на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността„Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София – една щатна бройка при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

  На основание чл. 97, ал. 3 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и протокол от 21.04.2017 г.на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 330 от 13.04.2017 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, се обявяват допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” – една щатна бройка при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, както следва:

  1. Елена Владимирова Тодорова 115/2017 г.

  2. Лора Пламенова Карапанчева 116/2017 г.

  3. Даниела Иванова Тодорова 127/2017 г.

  4. Валери Валериева Петрунова 145/2017 г.

  5. Калина Чавдарова Христова 146/2017 г.

  6. Благой Димитров Иванов 149/2017 г.

  7. Съби Бисеров Атанасов 150/2017 г.

  8. Росица Тошкова Константинова 151/2017 г.

  9. Пламена Николова Апостолова 152/2017 г.

  10. Мартин Георгиев Караилиев 155/2017 г.

  11. Борислава Валентинова Бориславова 156/2017 г.

  12. Александра Петкова Духлакова 157/2017 г.

  13. Ива Петрова Божилова 158/2017 г.

  14. Галя Сергеева Тренчева 159/2017 г.

  15. Йоана Стефанова Лозанова - Паланкова 160/2017 г.

  Събеседването с допуснатите до участие кандидати ще се проведе на 15.05.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Апелативна прокуратура – София, ул. „Антим І” № 17, ет. 8.

  По време на събеседването се разрешава кандидатите да ползват нормативни актове.АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността

„Прокурорски помощник”– една щатна бройка при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (за заместване на служител, който отсъства от работа)

                Описание на длъжността: Прокурорският помощник подпомага прокурорите в работата им, като изпълнява следните функции: изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; във връзка със служебната си дейност няма право да дава правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица.

                Пряко подчинен е на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София.

                Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 91 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ): да са български граждани; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.

                Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а от Кодекса на труда: да не са  в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са народен представител; да не заемат ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

                Изисквания към кандидатите съгласно чл. 162 от ЗСВ: да притежават само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен от ЗСВ, и са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.

               Допълнителни изисквания: компютърна грамотност – MS Office; умения за работа с правно – информационни системи; организираност и експедитивност; комуникативност; умения за работа в екип; владеенето на чужд език е предимство.

             Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа: първи етап - по документи и втори етап – събеседване по въпроси във връзка с практическото прилагане на законите, свързани с основните задължения на прокурорския помощник (чл. 246а, ал. 2 от ЗСВ и чл. 65, ал. 4 от ПАПРБ).

                Кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система и крайната оценка ще бъде средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия. Комисията ще класира само успешно издържалите конкурса кандидати. За успешно издържали конкурса ще се считат кандидатите, получили обща оценка, не по–ниска от 4.50.

                Необходими документи: писмено заявление за участие в конкурса; автобиография, подписана от кандидата; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 2 от ПАПРБ  за липсата на обстоятелства по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ; заверено копие („Вярно с оригинала”) от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; заверено копие („Вярно с оригинала”) от удостоверение за юридическа правоспособност; заверено копие („Вярно с оригинала”) от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, за съдебни служители; медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; други документи по преценка на кандидата. 

Срок за подаване на документите: един месец от датата на публикуване на обявата.

                За получаване на декларации по чл. 95, ал. 2, т.1  и чл. 95, ал. 2, т. 2 от Правилника за администрацията на ПРБ и приемане на документите – гр. София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7, ст. 721, работно време: 8.30 – 17.00 часа.

                Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат публикувани на сайтовете на ПРБ, АП – София и на информационното табло в АП - София.

                На основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за запознаване при подаване на документите.

                За справки: тел. 02/981 51 50.