Апелативна прокуратура - София обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Прокурорски помощник”
 • Резултати и класиране

  РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ

   

  от конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура - София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

  Резултати от конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура - София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, проведен на 20.12.2016 г., 21.12.2016 г. и 22.12.2016 г., съгласно протокола на комисията, назначена със Заповед № 975 от 28.11.2016 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, както следва:

   

  № Име, презиме, фамилия     Резултат

  1. Симеон Петров Съркьов       5,92

  2. Димитър Иванов Янакиев     5,83

  3. Петя Денева Терзийска         5,75

  4. Ивайло Емилов Петров         5,67

  5. Александра Захариева Христова     5,58

  6. Габриела Георгиева Милушева        5,58

  7. Ралица Пламенова Терзиева           5,50

  8. Анита Миленова Тенева                   5,42

  9. Мартин Ангелов Манолов                 5,33

  10. Лили Иванова Владимирова          5,25

  11. Антоанета Викторова Лозенска-Тодорова   5,25

  12. Теодора Красимирова Спасова     5,17

  13. Георги Кирилов Пашалиев             5,08

  14. Елена Георгиева Златинова          5,08

  15. Георги Огнянов Малчев                 5,08

  16. Кристина Василева Тасева           5,00

  17. Деляна Гошева Иванова               4,92

  18. Радина Христова Талева              4,83

  19. Мария Петьова Тодорова             4,75

  20. Вероника Атанасова Панчева      4,67

  21. Петър Йорданов Чергарски          4,58

  22. Ивелина Василева Георгиева      4,33

  23. Патриция Пламенова Първанова 4,25

  24. Светлана Иванова Зъкова            4,17

  25. Мария Иванова Костадинова        4,17

  26.Албена Василева Ангелова - Симеонова   4,08

  27.Мариана Борисова Димитрова       4,08

  28. Илиян Илиев Илиев                        4,00

  29. Радостина Михайлова Димитрова             4,00

  30. Любослава Георгиева Джоргова    4,00

   

  След преценка на представянето на всички кандидати комисията, на основание чл. 99 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и в изпълнение на т. ІV от заповед № 841/24.10.2016 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, КЛАСИРА кандидатите съобразно получения от тях резултат от оценяването им от събеседването, както следва:

   

  № Име, презиме, фамилия             Резултат

  1. Симеон Петров Съркьов                   5,92

  2. Димитър Иванов Янакиев                 5,83

  3. Петя Денева Терзийска                     5,75

  4. Ивайло Емилов Петров                     5,67

  5. Александра Захариева Христова     5,58

  5. Габриела Георгиева Милушева       5,58

  6. Ралица Пламенова Терзиева           5,50

  7. Анита Миленова Тенева                   5,42

  8. Мартин Ангелов Манолов                 5,33

  9. Лили Иванова Владимирова            5,25

  9. Антоанета Викторова Лозенска-Тодорова 5,25

  10. Теодора Красимирова Спасова      5,17

  11. Георги Кирилов Пашалиев              5,08

  11. Елена Георгиева Златинова           5,08

  11. Георги Огнянов Малчев                   5,08

  12. Кристина Василева Тасева             5,00

  13. Деляна Гошева Иванова                 4,92

  14. Радина Христова Талева                4,83

  15. Мария Петьова Тодорова               4,75

  16. Вероника Атанасова Панчева        4,67

  17. Петър Йорданов Чергарски            4,58

   

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София

  Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

  На основание чл. 97, ал. 6 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и протокол от 01.12.2016 г. на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 975 от 28.11.2016 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, комисията обявява допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, както следва:

  1. Петър Йорданов Чергарски - 449/2016 г.

  2. Симеон Петров Съркьов - 465/2016 г

  3. Георги Кирилов Пашалиев - 466/2016 г.

  4. Лили Иванова Владимирова - 467/2016 г.

  5. Теодора Цветанова Тодорова - 469/2016 г.

  6. Албена Василева Ангелова - Симеонова - 470/2016 г.

  7. Вероника Атанасова Панчева - 472/2016 г.

  8. Ивелина Василева Георгиева - 473/2016 г.

  9. Мартин Ангелов Манолов - 474/2016 г.

  10. Илиян Илиев Илиев - 475/2016 г.

  11. Силвия Перчова Драганова - 476/2016 г.

  12. Патриция Пламенова Първанова - 482/2016 г.

  13. Иваничка Христова Петрова - 483/2016 г.

  14. Светлана Иванова Зъкова - 484/2016 г.

  15. Александра Захариева Христова - 485/2016 г.

  16. Даниела Иванова Тодорова - 489/2016 г.

  17. Ивайло Емилов Петров - 494/2016 г.

  18. Мария Петьова Тодорова - 495/2016 г.

  19. Габриела Георгиева Милушева - 496/2016 г.

  20. Антоанета Викторова Лозенска-Тодорова -  497/2016 г.

  21. Петя Денева Терзийска - 498/2016 г.

  22. Теодора Красимирова Спасова - 501/2016 г.

  23. Руслана Николаева Григорова - 502/2016 г.

  24. Анита Миленова Тенева - 503/2016 г.

  25. Ралица Пламенова Терзиева - 504/2016 г.

  26. Мария Иванова Костадинова - 509/2016 г.

  27. Димитър Иванов Янакиев - 510/2016 г.

  28. Радина Христова Талева - 511/2016 г.

  29. Радостина Михайлова Димитрова - 512/2016 г.

  30. Росица Тошкова Константинова - 514/2016 г.

  31. Любослава Георгиева Джоргова - 515/2016 г.

  32. Деляна Гошева Иванова - 517/2016 г.

  33. Мариана Борисова Димитрова - 518/2016 г.

  34. Елена Георгиева Златинова - 519/2016 г.

  35. Кристина Василева Тасева - 522/2016 г.

  36. Светослав Пенчев Казаков - 523/2016 г.

  37. Георги Огнянов Малчев - 525/2016 г.

  38. Поля Замфирова Игнатова - 526/2016 г.

   

  Събеседването с допуснатите до участие кандидати ще се проведе, както следва:

  1. На 20.12.2016 г. от 10.00 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 1 до № 13 включително;

  2. На 21.12.2016 г. от 10.00 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 14 до № 26 включително.

  3. На 22.12.2016 г. от 10.00 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 27 до № 38 включително.

   

  По време на събеседването кандидатите могат да ползват нормативни актове.

  Събеседването ще се проведе в заседателната зала на Апелативна прокуратура – София, ул. „Антим І” № 17, ет. 8.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София

  Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

  На основание чл. 97, ал. 6 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и протокол от 01.12.2016 г. на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 975 от 28.11.2016 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, комисията обявява недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” – една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, както следва:

  1. Ирина Александрова Кръстанова - 508/2016 г.

  2. Магдалена Динкова Иванова - 516/2016 г

  Основанията за недопускане на кандидатите са следните:

  Недопуснатите до участие в конкурса кандидати са представили свидетелство за съдимост, което не отговаря на поставеното в обявата изискване, а именно: да бъде представено „свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, за съдебни служители“.

  Изискването към кандидатите съгласно чл. 162, т. 4 от ЗСВ и чл. 91 от ПАПРБ е лицето да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, поради което е налице изрично изискване, че кандидатите следва да представят свидетелство за съдимост, в което да е отбелязано, че същото се издава във връзка с участие в конкурс по ЗСВ.

  На основание чл. 97, ал. 8 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България възражение до административния ръководител на Апелативна прокуратура - София може да бъде подадено от кандидатите в 7-дневен срок от съобщението за отказа. Административният ръководител се произнася в 3-дневен срок с окончателно решение. Жалбата не спира конкурсната процедура.АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността

„Прокурорски помощник”– една щатна бройка при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда 

 

Описание на длъжността: Прокурорският помощник подпомага прокурорите и административния ръководител в тяхната работа, като изпълнява следните функции: изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове.

Пряко подчинен е на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София.

Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 91 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ): да са български граждани; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.

Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а от Кодекса на труда: да не са  в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да не са  едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са народен представител; да не заемат ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Изисквания към кандидатите съгласно чл. 162 от ЗСВ: да притежават само българско гражданство;       да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен от ЗСВ, и са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.

Допълнителни изисквания: компютърна грамотност – MS Office; умения за работа с правно – информационни системи; организираност и експедитивност; комуникативност; умения за работа в екип; владеенето на чужд език е предимство.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа: първи етап - по документи и втори етап – събеседване по въпроси във връзка с практическото прилагане на законите, свързани с основните задължения на прокурорския помощник (чл. 246а, ал. 2 от ЗСВ и чл. 65, ал. 4 от ПАПРБ).

Кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система и крайната оценка ще бъде средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия. Комисията ще класира само успешно издържалите конкурса кандидати. За успешно издържали конкурса ще се считат кандидатите, получили обща оценка, не по–ниска от 4.50.

Необходими документи: писмено заявление за участие в конкурса; автобиография, подписана от кандидата; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 2 от ПАПРБ  за липсата на обстоятелства по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ; заверено копие („Вярно с оригинала”) от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; заверено копие („Вярно с оригинала”) от удостоверение за юридическа правоспособност; заверено копие („Вярно с оригинала”) от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт, за съдебни служители; медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; други документи по преценка на кандидата. 

Срок за подаване на документите: един месец от датата на публикуване на обявата.

За получаване на декларации по чл. 95, ал. 2, т.1  и чл. 95, ал. 2, т. 2 от Правилника за администрацията на ПРБ и приемане на документите – гр. София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7, ст. 721, работно време: 8.30 – 17.00 часа.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат публикувани на сайтовете на ПРБ, АП – София и на информационното табло в сградата на АП - София.

На основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за запознаване при подаване на документите.

За справки: тел. 02/981 51 50.

Обявата е публикувана във вестник „Сега” и в специализирания сайт  jobs.bg на 28.10.2016 г.