АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Прокурорски помощник”
 • РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ от конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура - София – една щатна бройка при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа

  Резултати от конкурса за длъжността „Прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура - София – една щатна бройка при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа, проведен на 28.03.2018 г. и 29.03.2018 г., съгласно протокола на комисията, назначена със заповед № 177 от 23.02.2018 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, както следва:

   

  № по ред                   Име, презиме, фамилия                             Резултат
  1                                 Йоана Романова Жиланова                               4,33
  2                                 Благой Димитров Иванов                                  5,17
  3                                Анита Христова Велева                                    5,25
  4                                Стефка Иванова Пелтекова                             6,00
  5                                Елица Венциславова Точева                               5,17
  6                                Даниела Дачева Дачева                                      4,33
  7                                 Евгени Георгиев Тодоров                                   5,00
  8                                Християн Георгиев Ханджиев                            4,83
  9                             Десислава Василева Димитрова                           5,42
  10                             Йоан Красимиров Михайлов                                 4,50
  11                           Полина Стилиянова Пешева                                  5,00
  12                            Ива Христова Христова                                       5,08
  13                            Александра Захариева Христова                         5,58
  14                            Венко Пламенов Венков                                         4,25
  15                             Валерия Иванова Ильова                                      4,75
  16                             Денис Зиков Юриев                                               4,25
  17                             Димитър Борисов Бонев                                       5,33
  18                          Добрияна Стефанова Караджова                  Не се явява
  19                          Богомила Николаева Колева                                    5,75
  20                         Станимир Станимиров Цветков                            3,67
  21                          Месут Алиосман Хаджиосман                                 4,67
  22                          Никола Дельов Тодев                                                4,08
  23                         Ася Стефанова Стоева                                           4,92
  24                         Захари Димитров Велинов                                       5,17
  25                         Ралица Пламенова Терзиева                                     5,25
  26                         Владимира Вълчева Вълчева                                     4,75
  27                         Робертино Теодоров Тодоров                                   4,75
  28                         Борислава Валентинова Бориславова                     5,92
  29                         Станислав Николов Колев                                 Не се явява
  30                         Елена Георгиева Николчова                                       5,83                             
   

  След преценка на представянето на всички кандидати комисията, на основание чл. 99 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България и в изпълнение на т. ІV от заповед № 68/23.01.2018 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, КЛАСИРА кандидатите съобразно получения от тях резултат от оценяването им от събеседването, както следва:

   

  № на място в класирането  Име, презиме, фамилия             Резултат
  1                                   Стефка Иванова Пелтекова                             6,00
  2                                   Борислава Валентинова Бориславова              5,92
  3                                    Елена Георгиева Николчова                               5,83
  4                                    Богомила Николаева Колева                              5,75
  5                                    Александра Захариева Христова                     5,58
  6                                    Десислава Василева Димитрова                       5,42
  7                                    Димитър Борисов Бонев                                    5,33
  8                                    Ралица Пламенова Терзиева                              5,25
  8                                    Анита Христова Велева                                    5,25
  9                                   Захари Димитров Велинов                                  5,17
  9                                    Елица Венциславова Точева                               5,17
  9                                    Благой Димитров Иванов                                   5,17
  10                                  Ива Христова Христова                                    5,08
  11                                  Полина Стилиянова Пешева                              5,00
  11                                  Евгени Георгиев Тодоров                                    5,00
  12                                  Ася Стефанова Стоева                                     4,92
  13                                  Християн Георгиев Ханджиев                           4,83
  14                                 Робертино Теодоров Тодоров                             4,75
  14                                 Владимира Вълчева Вълчева                               4,75
  14                                 Валерия Иванова Ильова                                     4,75
  15                                 Месут Алиосман Хаджиосман                            4,67
  16                                 Йоан Красимиров Михайлов                                4,50
   

   

 • С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София

  С П И С Ъ К

  на допуснатите кандидати

  до участие в конкурса за длъжността „прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София – една щатна бройка, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа, съгласно протокол от 06.03.2018 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № 177 от 23.02.2018 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София.

  № по ред
  Три имена                                                    Входящ административен номер
  1. Йоана Романова Жиланова                               61/2018
  2. Благой Димитров Иванов                                 71/2018
  3. Анита Христова Велев                                     74/2018
  4. Стефка Иванова Пелтекова                           83/2018
  5. Елица Венциславова Точева                             84/2018
  6. Даниела Дачева Дачева                                    85/2018
  7. Евгени Георгиев Тодоров                                  86/2018
  8. Християн Георгиев Ханджиев                         88/2018
  9. Десислава Василева Димитрова                     96/2018

  10. Йоан Красимиров Михайлов                           99/2018
  11. Полина Стилиянова Пешева                        101/2018
  12. Ива Христова Христова                              102/2018
  13. Александра Захариева Христова                103/2018
  14. Венко Пламенов Венков                                104/2018
  15. Валерия Иванова Ильова                              105/2018
  16. Денис Зиков Юриев                                      106/2018
  17. Димитър Борисов Бонев                              108/2018
  18. Добрияна Стефанова Караджова              109/2018
  19. Богомила Николаева Колева                        110/2018
  20. Станимир Станимиров Цветков               115/2018
  21. Месут Алиосман Хаджиосман                     117/2018
  22. Никола Дельов Тодев                                    119/2018
  23. Ася Стефанова Стоева                              122/2018
  24. Захари Димитров Велинов                          123/2018
  25. Ралица Пламенова Терзиева                       127/2018
  26. Владимира Вълчева Вълчева                       129/2018
  27. Робертино Теодоров Тодоров                     132/2018
  28. Борислава Валентинова Бориславова       133/2018
  29. Станислав Николов Колев                          134/2018
  30. Елена Георгиева Николчова                        135/2018

  Събеседването с допуснатите до участие кандидати ще се проведе, както следва:

  На 28.03.2018 г. от 10.00 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 1 до № 15 включително;

  На 29.03.2018 г. от 10.00 часа - за кандидатите от списъка с поредни номера от № 16  до № 30  включително;

  По време на събеседването се разрешава кандидатите да ползват нормативни актове.

  Събеседването ще се проведе в заседателната зала на Апелативна прокуратура – София, ул. „Антим І” № 17, ет. 8.

  С П И С Ъ К

  на недопуснатите кандидати

  до участие в конкурса за длъжността „прокурорски помощник” в Апелативна прокуратура – София – една щатна бройка, при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа, съгласно протокол от 06.03.2018 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № 177 от 23.02.2018 г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София.

  № по ред
  Три имена                                              Входящ административен номер


  1.
  Мария Петьова Тодорова                                  113/2018
   

  Основание: Не е представена декларация по чл. 162 от ЗСВ, затова, че кандидатът има само българско гражданство, което е задължително условие за заемане на длъжността.

   

   

                                       АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността

„Прокурорски помощник”– една щатна бройка, при условията на

 чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа.

      Описание на длъжността: Прокурорският помощник подпомага прокурорите в работата им, като изпълнява следните функции: изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; във връзка със служебната си дейност няма право да дава правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица. Пряко подчинен е на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София.

         Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 91 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ): Кандидатът да е лице, което: е български гражданин; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

         Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а от Кодекса на труда: Кандидатът да е лице, което: не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.        

 

         Изисквания към кандидатите съгласно чл. 162 от ЗСВ: Кандидатът да е лице, което: притежава само българско гражданство;      има висше образование по специалността „Право”; е преминало стажа, определен от ЗСВ, и е придобило юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.

   Допълнителни изисквания: компютърна грамотност – MS Office; умения за работа с правно – информационни системи; организираност и експедитивност; комуникативност; умения за работа в екип; владеенето на чужд език е предимство.

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на два етапа: първи етап - по документи (разглеждане на постъпилите от кандидатите документи)  и втори етап – събеседване по въпроси във връзка с практическото прилагане на законите, свързани с основните задължения на прокурорския помощник (чл. 246а, ал. 2 от ЗСВ и чл. 65, ал. 4 от ПАПРБ).

Кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система и крайната оценка ще бъде средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия. Комисията ще класира само успешно издържалите конкурса кандидати. За успешно издържали конкурса ще се считат кандидатите, получили обща оценка, не по–ниска от 4.50. Необходими документи: писмено заявление за участие в конкурса; автобиография (тип CV), подписана от кандидата; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ; декларация от кандидата съгласно чл. 95, ал. 2, т. 2 от ПАПРБ  за липсата на обстоятелства по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда; декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ; декларация от кандидата за липсата на обстоятелството по чл. 162, т. 5 от ЗСВ; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от удостоверение за юридическа правоспособност; заверено от кандидата копие („Вярно с оригинала”) от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

други документи по преценка на кандидата. 

Срок за подаване на документите: един месец от датата на публикуване на обявата.

         За получаване на декларации по чл. 95, ал. 2, т.1  и чл. 95, ал. 2, т. 2 от Правилника за администрацията на ПРБ и приемане на документите в работен ден – гр. София, ул. „Антим І” № 17, ет. 7, ст. 721, работно време: 8.30 – 17.00 часа.

         Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, ще бъдат публикувани на сайтовете на ПРБ, АП – София и на информационното табло в АП – София.

         На основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за запознаване при подаване на документите.

За справки: тел. 02/981 51 50.

 Обявата е публикувана във вестник „Сега“ бр.21 от 25.01.2018 г.