26 Октомври 2020 г.

ПРБ обявява конкурс за заемане на 4 /четири/ щатни бройки за длъжността „Прокурорски помощник“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура

Сподели

ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ПРБ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 4 /четири/ щатни бройки за длъжността Прокурорски помощник“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура, както следва:

 • 2 /две/ щатни бройки в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“;
 • 2 /две/ щатни бройки в звено „Прокурорски помощници“.

I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е само български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;
 9. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
 10. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

 1. притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет;

II. Описание на длъжностите:

 1. Подготвя проекти на отговори на постъпили писма, сигнали и др., за които се изискват правни знания;
 2. Подготвя становища по конкретни правни въпроси след проучване, анализиране и обобщаване на правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;
 3. Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата;
 4. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях;
 5. Осигурява информация, необходима на заместник главния прокурор за изпълнение на служебната дейност на отделите, попадащи в обхвата на неговия ресор на дейност;
 6. Подготвя и подпомага работата на заместник главния прокурор, като му осигурява информация и помощни материали в случаите, когато същия взема участие в работни срещи, конференции и др. мероприятия, провеждащи се в прокуратурата или в други ведомства и организации;
 7. Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции;
 8. Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор;
 9. Следи за актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика. Следи и се запознава с промени в междуведомствени и вътрешноведомствените актове, относима съдебна практика
 10. Следи за актуализиране на информационните системи и справочната дейност в ПРБ във връзка с изменения в законодателството на РБ.
 11. Предлага актуализация на документи, в т.ч и статистическа отчетност и справочната дейност в ПРБ, съобразно настъпилите промени в законодателството на РБ и вътрешноорганизациони промени в ПРБ.
 12. Участва в изготвя криминологични анализи и изследвания;
 13. Участва в изготвянето на отчетните и аналитични доклади на Прокуратурата. Изготвя други видове възложени му анализи и справки. Участва в обобщаването на оперативна и статистическа информация при изготвянето на доклади и отчети, както и анализи свързани с приемане на решения по различни задачи.
 14. Подпомага прокурорите в приемната на главния прокурор при приема на граждани;
 15. Участва като лектор в обучения за работа с информационните системи в ПРБ и по теми свързани с деловодната дейност и организацията на документооборота;
 16. Участва във вътрешни и междуведомствени работни групи в качеството си на експерт по информационните системи в ПРБ, натовареност на прокурори и следователи, статистическа отчетност и деловодна дейност.
 17. Участва като анализатор в разработване на нови функционалности за информационната система на ПРБ, електронни услуги и Портал за предоставянето им.
 18. Участва като изпълнител на дейности по промяна на Вътрешния информационен сайт – създаване на функционалности, рубрики, разместване и подреждане съобразно поставените параметри от ръководството на ПРБ.
 19. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация от кандидата, че е само български гражданин;
 2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.
 3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;

      4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

      5.Медицинско свидетелство за работа;

       6.Автобиография;

       7.Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.
 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

 1. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

1 Декември 2020 г.

Обновление

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК” КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА – 4 ЩАТНИ БРОЙКИ, КАКТО СЛЕДВА: 2 /ДВЕ/ ЩАТНИ БРОЙКИ В ЗВЕНО “СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ПАПРБ” И 2 /ДВЕ/ ЩАТНИ БРОЙКИ В ЗВЕНО “ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ” ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1362/10.10.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК”

КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА – 4 ЩАТНИ БРОЙКИ, КАКТО СЛЕДВА: 2 /ДВЕ/ ЩАТНИ БРОЙКИ В ЗВЕНО СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ПАПРБ  И 2 /ДВЕ/ ЩАТНИ БРОЙКИ В ЗВЕНО ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИЦИ

 ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1362/10.10.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-121/20.11.2020 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/01.12.2020 г. реши:

 

1.Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността “Прокурорски помощник“

 

1.1. в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“ при Върховна касационна прокуратура – 2 щатни бройки следните кандидати:

 

 1. Симона Любомирова Лазарова-Радева, вх. № 3718/29.10.2020 г.;
 2. Татяна Николаева Димитрова, вх. № 3724/30.10.2020 г.;
 3. Николай Йорданов Стойков, вх. № 3744/02.11.2020 г ;
 4. Ирена Миленова Гайдарджиева, вх. № 3751/02.11.2020 г.;
 5. Добрин Димитров Спасов, вх. № 3755/02.11.2020 г.;
 6. Христина Иванова Касакова, вх. № 3769/03.11.2020 г.;
 7. Богомил Борисов Младенов, вх. № 3778/03.11.2020 г.;
 8. Ралица Иванова Друмева, вх. № 3856/09.11.2020 г.;
 9. Светлана Иванова Йорданова, вх. № 3865/10.11.2020 г.;
 10. Наталия Цонева Цонева, вх. № 3876/10.11.2020 г.;
 11. Мария Юлиева Теодосиева, вх. № 3888/11.11.2020 г.;
 12. Димитър Петров Тодоров, вх. № 3896/11.11.2020 г.;
 13. Деян Валериев Пенков, вх. № 3900/11.11.2020 г.;
 14. Наташа Бончова Иванова, вх. № 3957/16.11.2020 г.;
 15. Даниела Анастасова Проданова, вх. № 3994/17.11.2020 г.;
 16. Ивайло Стоянов Донов, вх. № 4031/18.11.2020 г.;
 17. Захари Димов Димов, вх. № 4049/19.11.2020 г.;
 18. Михаела Владкова Ралчева, вх. № 4051/19.11.2020 г.;
 19. Стефан Йорданов Димитров, вх. № 4066/20.11.2020 г.;
 20. Десислава Мариянова Маринова, вх. № 4067/20.11.2020 г.;
 21. Радослава Лъчезарова Пиперова, вх. № 4075/20.11.2020 г.;
 22. Асен Славчов Янков, вх. № 4077/23.11.2020 г.;
 23. Любомир Райчев Шебов, вх. № 4083/23.11.2020 г.;
 24. Преслав Николаев Николов, вх. № 4098/23.11.2020 г.;
 25. 25. Божидар Георгиев Кадийски, вх. № 4129/24.11.2020 г.;
 26. Диляна Славчова Григорова, вх. № 4134/24.11.2020 г.;
 27. Енчо Илчев Биринджиев, вх. № 4137/24.11.2020 г.;
 28. Веселин Тодоров Ковачев, вх. № 4154/25.11.2020 г.;
 29. Румен Георгиев Ангелов, вх. № 4155/25.11.2020 г.;
 30. Николай Събев Михайлов, вх. № 4157/25.11.2020 г.;
 31. Ивет Руменова Димитрова, вх. № 4170/25.11.2020 г.

 

1.2. в звено „Прокурорски помощници“ при Върховна касационна прокуратура – 2 щатни бройки следните кандидати:

 

 1. Росица Пенева Грозева, вх. № 3710/29.10.2020 г.;
 2. Виолета Ангелова Попова, вх. № 3712/29.10.2020 г.;
 3. Кръстьо Георгиев Кунчев, вх. № 3720/29.10.2020 г.;
 4. Николета Димитрова Шереметева, вх. № 3723/30.10.2020 г.;
 5. Лидия Лъчезарова Пенева – Стоилова, вх. № 3725/30.10.2020 г.;
 6. София Василева Ризова, вх. № 3732/30.10.2020 г.;
 7. Симона Любомирова Лазарова-Радева, вх. № 3734/30.10.2020 г.;
 8. Татяна Николаева Димитрова, вх. № 3742/02.11.2020 г.;
 9. Калина Тихомирова Трифонова, вх. № 3743/02.11.2020 г.;
 10. Николай Йорданов Стойков, вх. № 3745/02.11.2020 г.;
 11. Ирена Миленова Гайдарджиева, вх. № 3752/02.11.2020 г.;
 12. Добрин Димитров Спасов, вх. № 3753/02.11.2020 г.;
 13. Светлина Викторова Малинова, вх. № 3754/02.11.2020 г.;
 14. Славена Андреева Гутева, вх. № 3768/03.11.2020 г.;
 15. Богомил Борисов Младенов, вх. № 3779/03.11.2020 г.;
 16. Зюмра Тахир Исмаил, вх. № 3803/05.11.2020 г.;
 17. Георги Кирилов Георгиев, вх. № 3805/05.11.2020 г.;
 18. Надя Георгиева Пандилова, вх. № 3817/05.11.2020 г.;
 19. Яница Георгиева Русева, вх. № 3850/09.11.2020 г.;
 20. Ралица Иванова Друмева, вх. № 3859/09.11.2020 г.;
 21. Светлана Иванова Йорданова, вх. № 3864/10.11.2020 г.;
 22. Наталия Цонева Цонева, вх. № 3877/10.11.2020 г.;
 23. Димитър Петров Тодоров, вх. № 3897/11.11.2020 г.;
 24. Деян Валериев Пенков вх. № 3899/11.11.2020 г.;
 25. Васил Христов Айрянов, вх. № 3913/12.11.2020 г.;
 26. Стоян Стоянов Петров, вх. № 3915/12.11.2020 г.;
 27. Габриела Младенова Таранджийска, вх. № 3924/12.11.2020 г.;
 28. Петър Михайлов Баев, вх. № 3936/13.11.2020 г.;
 29. Наташа Бончова Иванова, вх. № 3958/16.11.2020 г.;
 30. Йоана Костадинова Каранлъкова, вх. № 3960/16.11.2020 г.;
 31. Лора Бориславова Борисова, вх. № 3976/16.11.2020 г.;
 32. Даниела Анастасова Проданова, вх. № 3995/17.11.2020 г.;
 33. Ивайло Стоянов Донов, вх. № 4032/18.11.2020 г.;
 34. Галина Стоянова Минчева, вх. № 4039/18.11.2020 г.;
 35. Захари Димов Димов, вх. № 4048/19.11.2020 г.;
 36. Михаела Владкова Ралчева, вх. № 4050/19.11.2020 г.;
 37. Стефан Йорданов Димитров, вх. № 4065/20.11.2020 г.;
 38. Десислава Мариянова Маринова, вх. № 4068/20.11.2020 г.;
 39. Мадлена Юлианова Спасова, вх. № 4073/20.11.2020 г.;
 40. Радослава Лъчезарова Пиперова, вх. № 4074/20.11.2020 г.;
 41. Ирина Иванова Стаматова, вх. № 4076/23.11.2020 г.;
 42. Асен Славчов Янков, вх. № 4078/23.11.2020 г.;
 43. Любомир Райчев Шебов, вх. № 4082/23.11.2020 г.;
 44. Тошко Георгиев Иванов, вх. № 4091/23.11.2020 г;
 45. Ангелина Стефанова Богданова, вх. № 4092/23.11.2020 г;
 46. Светлана Цветелинова Бобева, вх. № 4096/23.11.2020 г.;
 47. Преслав Николаев Николов, вх. № 4097/23.11.2020 г;
 48. Антони Дамянов Христов, вх. № 4116/24.11.2020 г.;
 49. Вероника Цветанова Въткова – Павлова, вх. № 4119/24.11.2020 г.;
 50. Божидар Георгиев Кадийски, вх. № 4128/24.11.2020 г.;
 51. Елена Атанасова Дюлгерова, вх. № 4130/24.11.2020 г.;
 52. Диляна Славчова Григорова, вх. № 4133/24.11.2020 г.;
 53. Енчо Илчев Биринджиев, вх. № 4136/24.11.2020 г.;
 54. Християн Славянов Иванов, вх. № 4139/24.11.2020 г.;
 55. Елена Петкова Драганова, вх. № 4143/25.11.2020 г.;
 56. Десислава Йорданова Ангелова, вх. № 4152/25.11.2020 г.;
 57. Пенка Димитрова Ангелова, вх. № 4153/25.11.2020 г.;
 58. Румен Георгиев Ангелов, вх. № 4156/25.11.2020 г.;
 59. Николай Събев Михайлов, вх. № 4158/25.11.2020 г.;
 60. Петя Михайлова Костадинова, вх. № 4159/25.11.2020 г.;
 61. Ивет Руменова Димитрова, вх. № 4169/25.11.2020 г.;
 62. Благой Димитров Иванов, вх. № 4193/26.11.2020 г.

2.Във връзка с т.6 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се преустановява провеждането на конкурси в присъствена форма до 21.12.2020 г. вкл., с оглед усложнената епидемична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че третия етап от конкурсната процедура – провеждане на събеседването с допуснатите кандидати се отлага.

 За датата на провеждането на събеседването, участниците в конкурса ще бъдат уведомени чрез съобщение на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ, с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1.