3 Август 2020 г.

ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „Младши експерт - пресцентър“ в отдел „Пресцентър и връзки с обществеността“ на дирекция „Публична комуникация“ към Администрация на главния прокурор

Сподели

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността Младши експерт - пресцентър“ в отдел „Пресцентър и връзки с обществеността“ на дирекция „Публична комуникация“ към Администрация на главния прокурор

Конкурсът да се оповести с обявление в централен ежедневник и поставяне на обявление на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 7. образование – висше, образователно - квалификационна степен „Бакалавър“;
 8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемане на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

 1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

 1. Следи и анализира публикациите в медиите, отнасящи се до прокуратурата.

2.Ежедневно изготвя “Преглед на печата” и „Медиен мониторинг“, следи информационния поток в печатните и електронни медии.

3.Установява и поддържа регулярни контакти с представителите на медиите. Поддържа регулярни контакти със служителите в дирекцията,   с други дирекции и звена в Прокуратурата на РБ, на експертно и техническо ниво с цел обмен на информация и изпълнение на целите и задачите. Предложение за публична реакция при наличие на журналистически интерес се прави в писмена форма до директора на дирекция „ПК”.

4.Регулярно се информира за комуникационната дейност на специализираните звена в Прокуратурата на РБ и прокуратурите в страната и при необходимост предлага организирането на тематични информационни кампании с оглед популяризиране на  работата им.

5.Изготвя прессъобщения и снимков материал от участия на главния прокурор или негов заместник, изпращат снимковия материал и прессъобщенията до всички медии по електронната поща и публикуват информацията на сайта на Прокуратурата на РБ.

6.Изготвя поздравителни адреси до външни адресати от името на главния прокурор или неговите заместници; отговаря на покани, изпратени от и до главния прокурор, когато е възпрепятстван да присъства лично и изготвя поздравителни речи за участие на главния прокурор или неговите заместници при официални мероприятия;

7.Оказва съдействие при проучванията, провеждани от отдел ВО и/или външни организации;

8.Ежедневно следи и актуализира информация на сайта на Прокуратурата на РБ;

9.Дава мнения по постъпили молби, жалби и предложения, свързани с медийното представяне на прокуратурата.

10.Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 2. заверени преписи от документи за висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
 3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличие на такива/;
 4. медицинско свидетелство за работа;
 5. автобиография;
 6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.
 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

 1. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

3 Септември 2020 г.

Обновление

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - ПРЕСЦЕНТЪР” В ОТДЕЛ „ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1172/29.07.2020 г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-82/28.08.2020 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/03.09.2020 реши:

Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Младши експерт - пресцентър“ в отдел „Пресцентър и врзки с обществеността“, дирекция „Публична комуникация“ при Администрацията на главния прокурор следните кандидати:

- Десислава Живкова Гинчева-Димова, вх. № 2730/11.08.2020 г.;

- Ивелинка Димитрова Иванова, вх. № 2777/17.08.2020 г.;

- Даринка Димитрова Иванова, вх. № 2778/17.08.2020 г.;

- Мадлен Илиева Шишманова, вх. № 2797/19.08.2020 г.;

- Андреа Ивайлова Йовева, вх. № 2890/27.08.2020 г.;

- Вяра Кирилова Йорданова, вх. № 2929/27.08.2020 г.;

- Марчела Руменова Панталеева, вх. № 2943/31.08.2020 г.

 

Недопуснати кандидати няма.

 

Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 28.09.2020 г., от 10:00 часа в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.