3 Август 2020 г.

ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Началник отдел „Институционални и международни отношения“ в дирекция „Публична комуникация“ към Администрация на главния прокурор

Сподели

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Началник отдел „Институционални и международни отношения“ в дирекция „Публична комуникация“ към Администрация на главния прокурор

Конкурсът да се оповести с обявление в централен ежедневник и поставяне на обявление на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 7. образование – висше, образователно - квалификационна степен „Магистър“;
 8. трудов стаж: не по-малко от 8 години;
 9. професионален опит: не се изисква;
 10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

 1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

 1. Осигурява и организира сътрудничеството и връзките на главния прокурор, на неговите заместници и на прокурорите с международни институции и неправителствени организации; Осъществява контрол върху организирането, осигуряването и провеждането на дейностите по международните връзки и други международни мероприятия в ПРБ;
 2. Осъществява контрол на официална кореспонденция;
 3. Ръководи взаимодействието с представители на други ведомства и държавната администрация във връзка с изпълнение на служебните задължения и поставените задачи;
 4. Разработва вътрешните правила, процедури, доклади, отчети и други, свързани с дейността на отдел „Международна дейност“;
 5. Осигурява и организира сътрудничеството и връзките на главния прокурор, на неговите заместници и на прокурорите с международни институции и неправителствени организации;
 6. Осъществява контрол върху осигуряването на мониторинг и изготвянето на отчети за международните връзки на прокуратурата;
 7. Осъществява контрол и участва в събирането, обработването, съхраняването и предоставянето информация за двустранното и многостранното международно сътрудничество на Прокуратурата на Република България;
 8. Осъществява контрол върху организирането на цялостната подготовка за провеждане на международните пътувания на главния прокурор, заместниците му и придружаващите ги лица, като координира програмата на посещението, съгласува изготвянето на командировъчните заповеди, следи за резервация на билети за пътуванията, както и извършва всички останали действия, необходими за безпрепятственото протичане на мероприятието
 9. Осъществява контрол върху организацията на връзките на главния прокурор, на неговите заместници и на прокурорите с представителството на Европейската комисия и на чуждестранните посолства у нас по отношение на организираните от тях мероприятия, семинари, обучения, учебни посещения, срещи;
 10. Информира главния прокурор и ръководството на ВКП и ВАП за развитието на актуалната международна обстановка в сфери, имащи пряко отношение към дейността на прокуратурата;
 11. Ръководи и осигурява оперативно връзките на прокуратурата с Министерството на външните работи и с дипломатическите представителства на Република България в чужбина, както и с дипломатическите представителства на другите държави в България, във връзка с осъществяването на международна дейност;
 12. Осъществява контрол по установяване и поддържане на контактите с водещи чуждестранни институти за стратегически и международни изследвания, с цел изпращане на кадри на прокуратурата за повишаване на тяхната квалификация;
 13. Ръководи и осигурява събирането и докладването на информация за международни прояви в чужбина, свързани с дейността на съдебната власт;
 14. Ръководи и съдейства за организирането и провеждането на международни официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси с участието на прокурори от Република България;
 15. Консултира ръководството и директора на дирекция „Публична комуникация“ за проблеми, свързани с международната дейност на прокуратурата.
 16. Отговаря за определянето и осъществяването на комуникационната стратегия, касаеща международната дейност на прокуратурата.
 17. Отговаря за отношенията на прокуратурата с международни представители и организации.
 18. Осъществява ръководство и наблюдение върху оформлението и съдържанието на официалната интернет страница на ПРБ, свързана с международната дейност.
 19. Подпомага длъжностните лица от ръководството на прокуратурата при техни срещи с международни представители.
 20. Дава препоръки на ръководството на прокуратурата по въпроси свързани с формулирането на политиката и мерките, които биха съдействали за укрепването на отношенията с обществеността чрез международната дейност на ПРБ.
 21. Полага усилия за подобряване на работата, намаляване на времето за изпълнение на отделна задача, както и за рационализиране на дейността на отдела.
 22. Подбира, обучава, ръководи и следи за ефективната работа на служителите от отдела.
 23. Ежедневно се запознава с информацията, касаеща международната дейност, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 2. заверени преписи от документи за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“;
 3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 4. медицинско свидетелство за работа;
 5. автобиография;
 6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.
 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

 1. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

 

3 Септември 2020 г.

Обновление

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ,

В ДИРЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1174/29.07.2020 г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-80/28.08.2020 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/03.09.2020 г. реши:

Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Началник отдел „Институционални и международни отношения“ в дирекция „Публична комуникация“ при Администрацията на главния прокурор следните кандидати:

- Симона Любомирова Лазарова-Радева, вх. № 2682/07.08.2020 г.;

- Руслан Димитров Димитров, вх. № 2944/31.08.2020 г.;

 

Недопуснати кандидати няма.

 

Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 28.09.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.