3 Август 2020 г.

ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Директор дирекция „Публична комуникация“ към Администрация на главния прокурор

Сподели

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Директор дирекция „Публична комуникация“ към Администрация на главния прокурор

Конкурсът да се оповести с обявление в централен ежедневник и поставяне на обявление на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 7. образование – висше, образователно - квалификационна степен „Магистър“;
 8. трудов стаж: не по-малко от 8 години;
 9. професионален опит: не се изисква;
 10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

 1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

 1. Ръководи, координира и контролира цялостната дейност на дирекцията;
 2. Осигурява взаимодействието на Прокуратурата на Република България със средствата за масово осведомяване;
 3. Съдейства за формиране, обезпечаване и провеждане на медийната политика на Прокуратурата на РБ;
 4. Отговаря за обезпечаване на предоставянето на информация на средствата за масово осведомяване за образуването и произнасянето по дела със значим обществен интерес и други събития;
 5. Осъществява информационното осигуряване на официалната интернет-страница на Прокуратурата на Република България;
 6. Отговаря за функционирането на Пресцентър на Прокуратурата;
 7. Осигурява и подпомага работата на говорителя на главния прокурор;
 8. Поддържа връзка с говорителите на прокуратурите в страната;
 9. Отговаря за подготовката и провеждането на пресконференции, интервюта и брифинги с участието на ръководството на Прокуратурата на Република България;
 10. Организира и провежда информационни кампании за дейността на Прокуратурата на Република България;
 11. Осъществява съгласуване и подготвяне на изяви в средствата за масово осведомяване;
 12. Предоставя анализ на публикации в медиите за дейността на Прокуратурата на Република България и другите органи на съдебната власт и предоставя на актуална информация на главния прокурор, неговите заместници и на говорителя на главния прокурор;
 13. Осъществява взаимодействие с говорителите и пресслужбите на прокуратурите в страната;
 14. Осигурява координация и взаимодействие с пресслужбите на ВСС, други органи на съдебната власт, ведомства, организации и институции в страната и в чужбина;
 15. Отговаря за организирането на протоколните срещи на главния прокурор и неговите заместници, както и на други протоколни мероприятия по разпореждане на главния прокурор;
 16. Отговаря за изготвянето на проекти на програми и организация при посещенията на чуждестранни делегации и гости;
 17. Отговаря за организацията и обезпечаването при посещенията на главния прокурор и заместниците му;
 18. Ръководи, координира и контролира дейностите, свързани протоколното представителство и етикет на Прокуратурата на РБ.
 19. Организира връзките на ръководството на ПРБ с международни и държавни институции, със структурите на съдебната власт и с неправителствени организации;
 20. Участва в изпълнението на международните проекти, по които ПРБ е бенефициент;
 21. Периодично оценява изпълнението на задълженията на служителите в дирекцията и отчита постигането на целите на дирекцията;
 22. Ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 2. заверени преписи от документи за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“;
 3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 4. медицинско свидетелство за работа;
 5. автобиография;
 6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.
 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

 1. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

 

3 Септември 2020 г.

Обновление

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1173/29.07.2020 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-79/28.08.2020 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/03.09.2020 г. реши:

Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Директор дирекция Публична комуникация“ към Администрация на главния прокурор – 1 щатна бройка следните кандидати:  

 1. Симона Любомирова Лазарова - Радева, вх. № 2680/08.2020 г.
 2. Веселин Маринов Иванов, вх. № 2940/08.2020 г.

 

Недопуснати кандидати няма.

 

Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18.09.2020 г., от 10:00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.