15 Юли 2020 г.

ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Главен експерт-криминалист“ (техническо изследване на информационни и комуникационни устройства) в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба

Сподели

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен експерт-криминалист(техническо изследване на информационни и комуникационни устройства) в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 7. образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“ в областта на: природни науки, математика и информатика; технически науки.
 8. професионално направление: физически науки; математика; информатика и компютърни науки; машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; материали и материалознание; общо инженерство.
 9. трудов стаж: не по-малко 5 години общ трудов стаж.
 10. професионален опит: в областта на компютърните системи, информационните и комуникационните устройства.

Специфични изисквания:

 1. специализация/завършен курс в областта на информационните и комуникационните технологии.
 2. познания в областта на информационните и комуникационни устройства;
 3. работа с офис-продукти, интернет, интранет, графична обработка;

Допълнителни изисквания:

 1. да е вписан или да отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“.

 

II.Описание на длъжността:

 1. Анализира дейностите в отдела във връзка с подпомагане работата на следователите по досъдебните производства.
 2. Участва като вещо лице или специалист – технически помощник в извършване на огледи на местопроизшествия и други процесуални действия при строго спазване изискванията на НПК; заснема с фото- и видеокамера; изземва веществени доказателства. Изготвя фотоалбуми за действия по разследването.
 3. Извършва криминалистичен анализ на обстоятелства по досъдебни производства и съдейства на следователите при назначаване на експертизи.
 4. Изготвя експертизи и експертни справки в областта на техническото изследване на информационни и комуникационни устройства, както и други експертизи и справки в съответствие с квалификацията и специалната си подготовка.
 5. Явява се при призоваване в съдебни заседания за защита на експертните си заключения по експертизи, изготвени във връзка с изпълнение на служебните си задължения.
 6. Обезпечава технически провеждането и документирането на действия по разследването.
 7. При необходимост, извършва проверка в съответните информационни фондове във връзка с изготвяне на експертизи/експертни справки по конкретни досъдебни производства или действия по разследването, при спазване на определения от директора на Националната следствена служба ред.
 8. По разпореждане на директора на НСлС, заместник-директорите на НСлС и началник отдел „Криминалистика“ в НСлС, а в извън работно време, почивни и празнични дни – на дежурния служител от отдел „Оперативен дежурен център“, оказва експертна и/или методическа помощ на следователите от следствените отдели на окръжните прокуратури, СГП и Специализираната прокуратура, по конкретни разследвания.
 9. Въвежда данни в следните дневници и регистри:
 • регистри за издадените справки от съответните информационни фондове;
 • регистър на изготвените експертизи/експертни справки;
 • регистър за изготвените фотоалбуми;
 • регистър за посетените местопроизшествия и др.
 1. Подпомага началника на отдела във връзка с поддържането и обезпечаването на мобилните центрове за разследване, разпределени на Национална следствена служба.
 2. Изготвя справки и анализи по проблеми от основните функции на отдела.
 3. Прави предложения за подобряване организацията на работа в отдела с оглед неговата ефективност и оптимизация.
 4. Изготвя заявки за апаратура, консумативи и техническите средства, с които работи.
 5. Поддържа в изправност и правилно използва поверената му техника.
 6. Ежедневно се запознава с информацията, публикуване на ведомствената страница на ПРБ, информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет, както и получената такава на служебната електронна поща.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 2. заверени преписи от документи за завършено висше образование;
 3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (кандидатите - служители на МВР, да приложат и оригинал на кадрова справка);
 4. копие от Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, за 2020 г., в който е включен кандидатът, разпечатано от ДВ (ако кандидатът е включен в такъв);
 5. документи, удостоверяващи специализация/завършен курс в областта на информационните и комуникационните технологии;
 6. медицинско свидетелство за работа;
 7. автобиография;
 8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ на Националната следствена служба, намираща се в Административната сграда на НСлС, кабинет № 108 с
адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността.
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.
 • В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса;
 • В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им;
 • Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място таблото на входа на Административната сграда на Национална следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg
 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа.
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • писмен тест и събеседване по технически въпроси и решения на специфични проблеми;
 • релевантен опит, относим към изискванията за длъжността;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.
 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система. Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

 1. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място - таблото на входа на Административната сграда на Националната следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

19 Август 2020 г.

Обновление

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ (техническо изследване на информационни и комуникационни устройства) В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1136/07.07.2020 г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОРва)

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“
(техническо изследване на информационни и комуникационни устройства)

В  ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ 
НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА,
– 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1136/07.07.2020 г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР


Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-78/12.08.2020 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/19.08.2020 г. реши:

1. Не допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен експерт-криминалист“ (техническо изследване на информационни и комуникационни устройства) в отдел „Криминалистика“  на НСлС – 1 /една/ щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-1136/07.07.2020 г. на главния прокурор кандидата:

1. Кръстьо Валентинов Савлеков

Мотиви за недопускане:
Не са представени всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, а именно – заверени преписи от документи за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“.