3 Юли 2020 г.

ПРБ обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за младши изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначална професионална подготовка – „полицай - старши полицай - младши полицейски инспектор“ с функции по охрана на прокурори и следователи в Бюрото по защита при главния прокурор

Сподели

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София, бул. ”Витоша” № 2

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 14д, ал. 2 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП), чл. 156, ал. 1 и ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и заповед № РД 08-1105/01.07.2020 г. на главния прокурор, Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за младши изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначална професионална подготовка – „полицай - старши полицай - младши полицейски инспектор“ с функции по охрана на прокурори и следователи в Бюрото по защита при главния прокурор.

1. Общи изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Да са дееспособни физически лица;

1.2. Да имат само българско гражданство;

1.3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо

от реабилитацията;

1.4. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

2. Специфични изисквания:

2.1. Да не са по-възрастни от 40 /четиридесет/ години към датата на обявяване на конкурса /изискването не се прилага за кандидатите, които са настоящи и бивши служители на Бюрото по защита или МВР или са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред и в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на ЗМВР относно държавната служба/.

2.2. Да притежават средно образование;

2.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираните методики за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в Бюрото по защита;

2.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;

2.5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

2.6. Да познават принципите, целите и задачите на Бюрото по защита при главния прокурор, ЗЗЛЗВНП, Правилника за прилагане на ЗЗЛЗВНП, ЗМВР, Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

2.7. Да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „В“;

2.8. Да притежават необходимите умения и способност да планират, организират и контролират работата си, с оглед изпълнение на възложените задачи;    

2.9. Да притежават добра комуникативност, експедитивност и способност за работа в екип при изпълнение на възложените задачи;

2.10. Да притежават умения за работа с компютър и технически средства;

2.11. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ до ниво „Поверително – Строго секретно”.

3. Необходими документи и срок за подаването им.

3.1. Необходими документи:

3.1.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

3.1.2. Анкетна карта (по образец);

3.1.3. Автобиография;

3.1.4. Лична карта (заверено копие);

3.1.5. Диплома (нотариално заверено копие) за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);

3.1.6. Декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец);

3.1.7. Свидетелство за съдимост за работа в Бюро по защита при главния прокурор;

3.1.8. Медицинско удостоверение, издадено от Центъра за психично здраве по местоживеене, че лицето не страда от психично заболяване и не се води на диспансерен отчет, за представяне пред ЦЕЛК при Медицински институт на МВР;

3.1.9. Удостоверяващ документ, че не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер - от районна, градска (окръжна) прокуратура;

3.1.10. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу кандидата няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

3.1.11. Заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;

3.1.12. Декларация по чл. 6, т. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни) (по образец);

3.1.13. Заверени копия от документи, удостоверяващи изпълнение на изискването по т.2.7 и други документи (удостоверения, сертификати и други), свързани с изискванията за заемане на длъжността.

3.1.14. Удостоверяващ документ за разрешен достъп до класифицирана информация или съгласие за проучване по ЗЗКИ.

3.2. Документите се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за МВР. Документи подадени след срока, няма да бъдат приемани.

3.3. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред компетентната експертна лекарска комисия за удостоверяване годността им по медицински показатели, установени в Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в МВР, а експертната лекарска комисия изпраща експертните заключения за годност за работа на кандидатите до ПРБ.

4. Място за подаване на документите: Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на Република България с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“, №1, партер.

5. Конкурсни етапи:

5.1. Изследване на физическата годност.

Кандидати за държавни служители в Бюро по защита при главния прокурор

 

 

Точки

Тестови групи

  1

    2

         3

4

  5

Скок дължина от място с мах на ръцете (см.)

Бягане осморка

4 цикъла

(сек.)

Гладко бягане

800м.

(мин.)

Сгъване и разгъване на ръцете от опора (бр.)

Повдигане на трупа от тилен лег до седеж (бр.)

 

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

≥ 2.35

≥ 2.15

t 16.2

t 16.6

t 3.15

t 3.25

≥ 55

≥ 35

≥ 55

≥ 45

5

230

210

16.3

16.7

3.16-3.20

3.26-3.30

50

30

50

40

4

225

205

16.4

16.8

3.21-3.25

3.31-3.35

45

25

45

35

3

220

200

16.5

16.9

3.26-3.30

3.36-3.40

40

20

40

30

2

215

195

16.6

17.0

3.31-3.35

3.41-3.45

36

15

36

25

1

210

190

16.7

17.1

3.36-3.40

3.46-3.50

32

10

32

20

0

< 210

< 190

> 16.7

> 17.1

> 3.40

> 3.50

< 32

< 10

< 32

< 20

Изследването на физическата годност се провежда в гр. София съгласно Таблица № 2 на Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Специфична методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба на длъжности, за които се изисква задължителна професионална подготовка в Бюро по защита при главния прокурор:

                                                  Таблица № 2 Приложение№ 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3, б. „б“

5.2. Психологично изследване.

5.2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

5.2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по точка 5.2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по точка 5.2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

5.3. Заключително интервю.

6. Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специфичните методики, приложения към утвърдените Правила за назначаване, преназначаване и прекратяване на служебното правоотношение и командироване на държавните служители в Бюро по защита при главния прокурор. Кандидатите, успешно преминали етапите, се класират по бал, а етапните резултати и допуснатите участници се отразяват в протоколи.

7. Срок за провеждане на конкурсната процедура - до 3 (три) месеца от публикуване на обявлението.

8. Списъците с допуснатите до участие в конкурса кандидати и с кандидатите преминали успешно конкурсните етапи, както и други съобщения във връзка с процедурата да се обявяват на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер и на интернет страницата на Прокуратура на Република България – www.prb.bg.

30 Юли 2020 г.

Обновление

Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурса за длъжността „полицай – старши полицай – младши полицейски инспектор“ с функции по охрана на прокурори и следователи в Бюро по защита при главния прокурор, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен със заповед № РД-08-1105/01.07.2020г. на главния прокурор

СПИСЪК

на допуснати и недопуснати до участие в конкурса за длъжността „полицай – старши полицай – младши полицейски инспектор“ с функции по охрана на прокурори и следователи в Бюро по защита при главния прокурор, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен със заповед № РД-08-1105/01.07.2020г. на главния прокурор

 

        Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-08-1105/01.07.2020г. на главния прокурор, с решение по протокол № 1 - рег. № 2094/30.07.2020г.:       

        ДОПУСКА до участие в конкурса кандидати, подали  заявления за участие в конкурса вх. № 2445/17.07.2020г. и вх. № 2446/17.07.2020г.

       Недопуснати кандидати: НЯМА.

       Провеждането на етап „Изследването на физическата годност“ с допуснатите до участие в конкурсните етапи кандидати ще се извърши от 10.30 часа на 04.08.2020г. на стадион „Раковски“ на адрес: гр. София, ул. „Балша“ № 18. В деня на изпита кандидатите следва да се явят в подходящ спортен екип и да представят лична карта и документ (бележка) от здравно заведение или личен лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни от датата на явяване на изпита, удостоверяващ, че лицето няма медицински противопоказания за участие в дейности с физическо натоварване;         

        Забележка: Неявяването на изпита за изследване на физическата годност се счита за доброволен отказ от участие в конкурсната процедура.                       

       Списъците  с  допуснатите  и  недопуснатите  кандидати  да  се  обявят  на

общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

 

                                                    Председател на

                                                    конкурсната комисия:      /п/

 

10 Август 2020 г.

Обновление

Обявяване на резултатите от проведен етап „Изследване на физическата годност“, класиране и допускане на кандидати до участие в следващия конкурсен етап „Психологично изследване“ в конкурс, обявен със заповед № РД-08-1105/01.07.2020г. на главния прокурор

Обявяване на резултатите от проведен етап „Изследване на физическата годност“, класиране и допускане на кандидати до участие в следващия конкурсен етап „Психологично изследване“ в конкурс, обявен със заповед № РД-08-1105/01.07.2020г. на главния прокурор

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД - 08 - 1105/01.07.2020г. на главния прокурор, с решение по протокол № 2 - рег. № 2198./07.08.2020г.,

1. ОБЯВЯВА резултатите от проведения етап „Изследване на физическата годност“, съгласно т. 5.1 от заповед № РД-08-1105/01.07.2020г. и т. 5.1 от обявлението за конкурса, на кандидатите за длъжността „полицай – старши полицай – младши полицейски инспектор“ с функции по охрана на прокурори и следователи в Бюро по защита при главния прокурор /БЗГП/, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

 

Входящ № на заявление за участие в конкурса

Резултат

/точки/

Забележка

1.

2445/17.07.2020г.

27 /двадесет и седем/ точки

-

2.

2446/17.07.2020г.

30 /тридесет/ точки

-

2. Предвид фиксирания елиминаторен праг в точка 5 от Специфичната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба на длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка в БЗГП /Методиката/ и на основание чл. 21 и чл. 23, ал. 5 от Правилата за назначаване, преназначаване и прекратяване на служебното правоотношение и командироване на държавните служители от Бюро по защита при главния прокурор, утвърдени със заповед № РД-02-37/29.07.2015г. на главния прокурор:

2.1  Комисията КЛАСИРА и ДОПУСКА до участие в конкурсния етап „Психологично изследване“ кандидатите с входящи номера на заявленията за участие в конкурса, както следва:

             - на първо място вх. № 2446/17.07.2020г. - постигнал 30/тридесет/ точки;  

             - на второ място вх. № 2445/17.07.2020г. - постигнал 27/двадесет и седем/ точки.

2.2   Комисията НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсния етап „Психологично изследване“ кандидатите с входящи номера на заявленията за участие в конкурса, както следва: НЯМА недопуснати кандидати.

Първа част от етап „Психологично изследване“ – групово попълване на тестове и въпросници (тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи), ще се проведе на 19.08.2020г. от 08.30 часа в Институт по психология – МВР, гр. София, ул. „Балша“ № 10.

Допуснатите по т. 2.1 кандидати да се явят 15 /петнадесет/ минути преди определеното време, като носят лична карта, 2 /две/ химикалки, пишещи в син цвят, както и лични предпазни средства - маски и ръкавици.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени чрез тестовото изследване, не преминават елиминаторния праг на етапа, не се явяват на втората част от етап „Психологично изследване“ – „психодиагностично интервю“ и приключват участието си в конкурса.

Забележка: Кандидатите, които не са се явили на някой от конкурсните етапи по неуважителни причини, не се допускат до следващия конкурсен етап и приключват участието си в конкурса.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до етап „Психологично изследване“ да се обявят на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

                                                                        Председател на

                                                                         конкурсната комисия:                     /п/

21 Август 2020 г.

Обновление

Списък на допуснати и недопуснати до участие във втората част на етап “психологично изследване” кандидати в конкурса за длъжността „полицай -старши полицай - младши полицейски инспектор“ с функции по охрана на прокурори и следователи, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен със заповед № РД-08-1105/01.07.2020г. на главния прокурор.

        Списък на допуснати и недопуснати до участие във втората част на етап “психологично изследване” кандидати в конкурса за длъжността „полицай -старши полицай - младши полицейски инспектор“ с функции по охрана на прокурори и следователи, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен със заповед № РД-08-1105/01.07.2020г. на главния прокурор.

 

        Обявява се протокол на Института по психология на МВР, изпратен с писмо рег.№ 457900-302/20.08.2020г., съгласно който:

  1. Явилият се на първата част от етап “психологично изследване” кандидат с вх. № 2445/17.07.2020г. на заявлението за участие в конкурса, СЕ ДОПУСКА до участие във втората част на етап “психологично изследване” – психодиагностично интервю, която ще се проведе на 28.08.2020г. от 13.30 часа в сградата на Института по психология на МВР, гр. София, ул. “Балша” № 10.
  2. Явилият се на първата част от етап “психологично изследване” кандидат с вх. № 2446/17.07.2020г. на заявлението за участие в конкурса, НЕ СЕ ДОПУСКА до участие във втората част на етап “психологично изследване” – психодиагностично интервю. Видно от приложеното психологично заключение същият е постигнал 6 /шест/ точки, с което не е покрил минималните изисквания за длъжността, установени чрез тестовото изследване. С това конкурсната процедура с него се прекратява, съгласно т. 4 от Специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в Бюрото по защита при главния прокурор /Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 4 от Правилата за назначаване, преназначаване и прекратяване на служебното правоотношение и командироване на държавните служители в Бюрото по защита при главния прокурор, утвърдени със заповед № РД-02-37/29.07.2015г. на главния прокурор/.

        Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до втората част на етап “психологично изследване” – психодиагностично интервю, да се обявят на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

 

 

 

                                                           Председател на

                                                           конкурсната комисия: ………/п/………

14 Септември 2020 г.

Обновление

Списък на допуснати и недопуснати до участие в етап “заключително интервю” кандидати в конкурса за длъжността „полицай - старши полицай -младши полицейски инспектор“ с функции по охрана на прокурори и следователи в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1105/01.07.2020г. на главния прокурор на Република България

Списък на допуснати и недопуснати до участие в етап “заключително интервю” кандидати в конкурса за длъжността „полицай - старши полицай -младши полицейски инспектор“ с функции по охрана на прокурори и следователи в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1105/01.07.2020г. на главния прокурор на Република България

 

         Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-08-1105/01.07.2020г., с решение по протокол № 4 – рег. № 2567/14.09.2020г.:

  1.        ОБЯВЯВА резултатите от проведения етап „Психологично изследване“ на допуснатия до участие в етапа кандидат, както следва:                                                                                                                                       

№ по ред

 

Входящ номер на заявлението на кандидата

Резултати от етап „Психологично изследване“ /в точки/

Забележка

1.

2445/17.07.2020г.

19 /деветнадесет/ точки

-

 

  1. КЛАСИРА кандидата по бал след проведения етап  „Психологично изследване“, както следва:                 

 

№ по ред

 

Входящ номер на заявлението на кандидата

Резултати от етап „Изследване на физическата годност“

/в точки/

Резултати от етап „Психологично изследване“

/в точки/

БАЛ

/общ сбор в точки/

Забележка

1.

2445/17.07.2020г.

27

19

46

-

         

  1. ДОПУСКА до участие в следващия конкурсен етап - „Заключително интервю“ класирания по бал на първо място кандидат, както следва:

 

№ по ред

 

Входящ номер на заявлението на кандидата

Резултати от етап „Изследване на физическата годност“

/в точки/

Резултати от етап „Психологично изследване“

/в точки/

БАЛ

/общ сбор в точки/

Забележка

1.

2445/17.07.2020г.

27

19

46

-

          

  1. НЕ ДОПУСКА до участие в следващия конкурсен етап - „Заключително интервю“ кандидатите, както следва: НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ.                    

            

  1. Етап „Заключително интервю“ ще се проведе на 24.09.2020г. от 09.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

 

             Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до етап „Заключително интервю“ да се обявят на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

 

                                                                                   Председател на

                                                                                    Конкурсната комисия:          /п/