24 Юни 2020 г.

ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Финансово-счетоводно и материално осигуряване“ в Бюро по защита при главния прокурор /БЗГП/, длъжностно ниво: 7

Сподели


ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР


 
 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Прокуратура на Република България на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и заповед № РД-08-1087/22.06.2020 г. на главния прокурор ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Финансово-счетоводно и материално осигуряване“ в Бюро по защита при главния прокурор /БЗГП/, длъжностно ниво: 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 3.

I. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността са:

1.  Да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

2.  Да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висше образование: „бакалавър“;

3.  Област на висшето образование: технически науки;

4.  Професионални направления: общо инженерство;

5.  Специалност: по посоченото професионално направление;

6.  Професионален опит: 3 години или IV младши ранг;

II. Описание на длъжността:

1.  Подпомага началника на отдела при осъществяване на дейността по стопанисване и поддръжка на сградния фонд;

2.  Обезпечава нормалното функциониране на системите за осветление, отопление, вентилация, канализация и противопожарните средства;

3.  Осъществява дейностите по стопанисването на ел. инсталацията, дизеловия електрогенератор за сградния фонд на БЗГП, на противопожарна и охранителна техника;

4.  Организира своевременното отстраняване на повреди по ел. инсталацията, В и К и други инсталации;

5.  Организира дейностите по капиталното строителство, ремонта и поддръжката на сградния фонд;

6.  Координира и контролира закупуването, застраховането, стопанисването и воденето на отчет на стоково-материални ценности, инвентар, съоръжения и консумативи, свързани с поддръжката и ремонта на сградния фонд;

7.  Обезпечава изпълнението на договорните отношения със службите по ел. снабдяване, ВиК и други във връзка със стопанисването и управлението на сградния фонд;

8.  Участва в комисии, извършва дейности по застраховане на недвижимото имущество, води кореспонденция с ведомства и търговски дружества, възложени по съответния ред;

9.  Изготвя мнения и становища по материали, писма и запитвания в областта на стопанисване на сградния фонд, възложени и по съответния ред;

10. Следи за спазването на противопожарната безопасност и отговаря за изправността на противопожарните уреди и средства за пожарогасене;

11.  Изготвя справки и отчети по направление на дейност;

12.  Подпомага началника на отдела за: правилното прилагане на нормативните и вътрешноведомствените актове, свързани с неговата компетентност;

13.  Създава, актуализира и комплектува досиета по сключени договори, свързани с неговата компетентност;

14.  Участва при извършването на инвентаризации;

15.  Замества се и замества по реда на Закона за държавния служител;

16.  Участва в комисии и работни групи;

17.  Изготвя докладни записки и становища по компетентността;

18.  Отговаря за съхранение на информация и документацията, свързана с стопанисването на сградния фонд;

19.  Познава и спазва инструкциите за безопасните условия на труд и пожарната безопасност и носи отговорност за собствената си безопасност и за безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите действия или бездействия;

20.  Опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и своевременно докладва на прекия си ръководител за загубата или повреждането му;

21.  Спазва изискванията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

22.  Не разгласява информация, станала му известна при изпълнение на служебните му задължения, свързана със служителите на Бюрото по защита;

23.  Обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни;

24.  Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството, в рамките на основната дейност и целите на длъжността;

25.  Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството, в рамките на предоставените му правомощия.

III. Начинът на провеждане на конкурса е:

1.       Решаване на тест

2.       Интервю.

IV. Граници /от-до/ на заплатата, определена за длъжностите за степен 1 – от 620 лева до 1950 лева, съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

При назначаване на кандидата, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Правилата за работните заплати, сумите за облекло и обезщетенията в Бюро по защита при главния прокурор.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1.       Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМСД;

2.       Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМСД;

3.       Декларация по чл. 7 , ал. 2 от ЗДСл. и чл.18, ал.1 от НПКПМСД;

4.       Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен на висшето образование; ако дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.       Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

6.       Автобиография;

7.       Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документите се представят лично или чрез пълномощник /оригинално нотариално заверено пълномощно/ в Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер в 10 /десет/ - дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Документите по т.V. 1-7 може да се подават по електронен път на адрес: [email protected], като в този случай заявлението по т.1 и декларацията по т.2 следва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.

VI. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса се обявяват на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

13 Юли 2020 г.

Обновление

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводно и материално осигуряване“ в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1087/22.06.2020г.

СПИСЪК

 

на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността

„главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводно и материално осигуряване“ в Бюро по защита при  главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1087/22.06.2020г.

 

Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, с решение по протокол № 1 – рег. № 1925/07.07.2020г., назначената със заповед № РД-09-50/22.06.2020г. конкурсна комисия:

        

І. ДОПУСКА до участие в конкурса следните кандидати:

 

 1. СЕРГЕЙ АВРАМОВ НАКОВ
 2. ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ ГЛУШКОВ
 3. НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ГРАМАДАРЕВ
 4. ОГНЯН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ

      

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 29.07.2020г. от 09.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

 

Интервюто с издържалите теста кандидати да се проведе на 29.07.2020г. от 11.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

 

 1. НЕ ДОПУСКА до участие в конкурса следните кандидати: НЯМА недопуснати кандидати.

III. Кандидатите да се явят 15 (петнадесет) минути преди началния час за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата, като носят 2 (два) броя химикали, пишещи с тъмносин цвят.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю, както следва:

Разработват се три варианта на тест.

Всеки вариант на тест съдържа 25 (двадесет и пет) затворени въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само един е верен.

Всеки верен отговор носи по 1 (една) точка, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 25 (двадесет и пет).

За успешно издължал теста се счита този кандидат, които има 18 (осемнадесет) или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

Кандидатът получил по-малко от 18 (осемнадесет) точки при решаването на теста отпада от конкурсната процедура.

Продължителност за решаване на теста е до 60 (шестдесет) минути.

Комисията реши, че кандидатът, който не се яви на теста, ще се счита за доброволно отказал се от участие в конкурса.

Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждането му.

Интервюто с издържалите теста кандидати да се проведе на 29.07.2020г. от 11.00 ч. в сградата на Администрация на главния прокурор, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

В съответствие с чл. 42 от НПКПМДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат – до 30 мин.

За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.

 Комисията прие оценяването на 8 (осем) компетентности (аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност и други специфични за длъжността и за административното звено изисквания).

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4“. Кандидатът получил по-ниска оценка от „4“ на интервюто отпада от конкурсната процедура.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответен коефициент.

Конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

 • Коефициент „3“, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;
 • Коефициент „5“, с който се умножава резултатът на кандидата при провеждане на интервюто.

Оценките от интервюто и класирането се закръгляват по правилата на математиката до втория знак след десетичната запетая.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

30 Юли 2020 г.

Обновление

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до етап „интервю“ за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводно и материално осигуряване“ в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1087 от 22.06.2020г.

СПИСЪК

 

на допуснати и недопуснати кандидати до етап „интервю“ за длъжността

„главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводно и материално осигуряване“ в

Бюро по защита при  главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1087 от 22.06.2020г.

 

С решение по протокол № 2 – рег. № 2084/29.07.2020г., назначената със заповед № РД-09-50/22.06.2020г. конкурсна комисия:

I. ОБЯВЯВА резултатите от етап „решаване на тест“, както следва:

№ по ред

 

три имена на кандидата

брой верни отговори

 

резултат

/точки/

 

забележка

 

1

СЕРГЕЙ АВРАМОВ НАКОВ

25

25

Допуска се до интервю

2

ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ ГЛУШКОВ

15

15

Не се допуска до интервю

3

НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ГРАМАДАРЕВ

21

21

Допуска се до интервю

4

ОГНЯН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ

10

10

Не се допуска до интервю

ІI. ДОПУСКА до етап „интервю“ в конкурса кандидатите, преминали елиминаторния праг и постигнали 18 /осемнадесет/ или повече точки на теста, както следва:

 1. СЕРГЕЙ АВРАМОВ НАКОВ - постигнал 25 точки;
 2. НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ГРАМАДАРЕВ – постигнал 21 точки;

ІІI. НЕ ДОПУСКА до етап „интервю“ кандидатите, постигнали на теста по-малко от 18 /осемнадесет/ точки, с което не преминават елиминаторния праг, както следва:

 1. ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ ГЛУШКОВ – постигнал 15 точки;
 2. ОГНЯН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ - постигнал 10 точки.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до етап „интервю“ кандидати  да бъде обявен на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1 и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

                                                                                                     

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА: ................................

                                                                            КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

30 Юли 2020 г.

Обновление

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до класиране след проведен етап интервю в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел “Финансово-счетоводно и материално осигуряване” в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1087/22.06.2020г.

СПИСЪК

  

с допуснати и недопуснати кандидати до класиране след проведен етап интервю в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел “Финансово-счетоводно и материално осигуряване” в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1087/22.06.2020г.

 

           С решение по протокол № 3 – рег. № 2086/29.07.2020г., назначената със заповед № РД-09-50/22.06.2020г. конкурсна комисия:

I. ОБЯВЯВА резултатите от етап „интервю“, както следва:

№ по ред

три имена на кандидата

общ резултат от интервюто /точки/

Забележка

 

1.

СЕРГЕЙ АВРАМОВ НАКОВ

4,45

Участва в окончателното класиране

2.

НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ГРАМАДАРЕВ

3,58

Отпада от конкурсната процедура /оценка по-ниска от „4“/

II. ДОПУСКА до класиране кандидатите постигнали на интервюто обща оценка „4“ или по-висока, както следва:

1. СЕРГЕЙ АВРАМОВ НАКОВ - постигнал 4,45 точки;

III. НЕ ДОПУСКА до класиране кандидатите постигнали на интервюто обща оценка по-ниска от „4“ и с това непреминали елиминаторния праг, както следва:

1. НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ГРАМАДАРЕВ – постигнал 3,58 точки;

Списъците с допуснатите и недопуснатите до класиране кандидати  да бъде обявен на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1 и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА: ............/п/....................

                                                                              КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

30 Юли 2020 г.

Обновление

Протокол от проведен конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел “Финансово-счетоводно и материално осигуряване” в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1087/22.06.2020г.

ПРОТОКОЛ

 

от проведен конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел “Финансово-счетоводно и материално осигуряване” в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1087/22.06.2020г.

 

В изпълнение на заповед № РД-08-1087/22.06.2020г., конкурсната комисия в състав, определен със заповед № РД-09-50/22.06.2020г., проведе конкурс за заемане на длъжността главен експерт в отдел “Финансово-счетоводно и материално осигуряване” в Бюро по защита при главния прокурор.

Конкурсът се проведе съгласно обявения в заповедта начин - чрез решаване на тест и интервю.

I. ТЕСТ

Резултатите след оценяване на всеки тест са, както следва:

№ по ред

 

три имена на кандидата

брой верни отговори

 

резултат

/точки/

 

забележка

 

1

СЕРГЕЙ АВРАМОВ НАКОВ

25

25

Допуска се до интервю

2

ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ ГЛУШКОВ

15

15

Не се допуска до интервю

3

НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ГРАМАДАРЕВ

21

21

Допуска се до интервю

4

ОГНЯН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ

10

10

Не се допуска до интервю

Предвид показаните резултати на теста и предвидения елиминаторен праг от минимум 18 /осемнадесет/ верни отговори, комисията РЕШИ:

1. ДОПУСНА до интервю кандидатите, постигнали на теста 18 /осемнадесет/ или повече точки, както следва:

1.1    СЕРГЕЙ АВРАМОВ НАКОВ - постигнал 25 точки;

1.2    НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ГРАМАДАРЕВ – постигнал 21 точки.

2. НЕ ДОПУСНА до интервю кандидатите, постигнали на теста по-малко от 18 /осемнадесет/ точки, както следва:

2.1    ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ ГЛУШКОВ – постигнал 15 точки;

2.2      ОГНЯН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ - постигнал 10 точки.

II. ИНТЕРВЮ

Предвид показаните резултати на интервюто, комисията:

1. Извърши изчисляване на общия резултат от интервюто на всеки кандидат, както следва:

№ по ред

три имена на кандидата

общ резултат от интервюто /точки/

Забележка

 

1.

СЕРГЕЙ АВРАМОВ НАКОВ

4,45

Участва в окончателното класиране

2.

НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ГРАМАДАРЕВ

3,58

Отпада от конкурсната процедура /оценка по-ниска от „4“/

2. ДОПУСНА до класиране кандидатите постигнали на интервюто обща оценка „4“ или по-висока, както следва:

2.1 СЕРГЕЙ АВРАМОВ НАКОВ - постигнал 4,45 точки.

3. НЕ ДОПУСНА до класиране кандидатите постигнали на интервюто оценка по-ниска от „4“ и с това непреминали елиминаторния праг, както следва:

3.1 НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ГРАМАДАРЕВ - постигнал 3,58 точки.

III. ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ

Комисията определи окончателният резултат на всеки кандидат успешно издържал теста и интервюто, съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС, като сбор от резултатите получени при провеждането на теста и интервюто, умножени, съответно резултатът на теста с коефициент „3“ и резултатът на интервюто с коефициент „5“.

Окончателните резултати на кандидатите са оформени във формуляр - приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДС.

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС, конкурсната комисия КЛАСИРА от първо до трето място кандидатите с най - висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:

 1. На първо място - СЕРГЕЙ АВРАМОВ НАКОВ – постигнал резултат от 97.25 т.

                                                             КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

                                                                               Председател:  ……/п/……..            

                                                                                      Членове:   1.   …/п/……….   

                                                                                                         2.   …/п/……….

                                                                                                         3.   …/п/……….   

                                                                                                         4.   …/п/……….