24 Юни 2020 г.

ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /ЯВНО ДЕЛОВОДСТВО/ в сектор „Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при главния прокурор /БЗГП/, длъжностно ниво: 11

Сподели

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Прокуратура на Република България на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и заповед № РД-08-1088/22.06.2020 г. на главния прокурор ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /ЯВНО ДЕЛОВОДСТВО/ в сектор „Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при главния прокурор /БЗГП/, длъжностно ниво: 11 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7.

I. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността са:

1.  Да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

2.  Да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висше образование: „Професионален бакалавър по …“;

3.  Област на висшето образование: педагогически науки; хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; здравеопазване и спорт; сигурност и отбрана;

4.  Професионални направления: педагогика; филология, философия, психология, политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, право, администрация и управление, икономика, туризъм; физически, химически, биологически науки, математика, информатика и компютърни науки; машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, химични технологии, общо инженерство; обществено здраве, спорт; национална сигурност, военно дело;

5.  Специалност: по посочените професионални направления;

6.  Професионален опит: не се изисква или минимален ранг - V младши;

7.  Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) до ниво на сигурност „Строго секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 10 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II.         Описание на длъжността:

1.  Осъществява деловодната дейност в Бюро по защита по отношение на извеждане, оформяне, изпращане, съхраняване и архивиране на всички явни входящи и изходящи материали на Бюрото по защита и на изготвените вътрешни документи, в съответствие с изискванията на актовете, регламентиращи организацията на дейността;

2.  Приема входящата явна кореспонденция в Бюро по защита и я регистрира във входящ дневник в деня на постъпването й, комплектова я с други относими към нея документи при необходимост и незабавно я предава в кабинета на директора;

3.  Изпраща неправилно получена кореспонденция на адресатите със съпроводително писмо;

4.  Приема изходяща явна кореспонденция, съставена от служители на Бюрото, незабавно я предава в кабинета на директора и след подписване я регистрира в изходящ дневник;

5.  Обработва и експедира по възможност същия ден или най-късно на следващия работен ден изходящата кореспонденция, като проверява цялостното оформяне на документите, наличните приложения и оформя пликовете/пакетите, като ги запечатва и подпечатва по установения ред;

6.  Приема вътрешната явна кореспонденция, съставена от служители на Бюрото и я регистрира във вътрешен спомагателен регистрационен дневник в деня на приемането й;

7.  Докладва на съответните адресати предназначената за тях кореспонденция и я предоставя за ползване и изпълнение на служителите след регистрирането й в разносна книга по образец;

8.  Отразява движението на документа/преписката в съответния дневник с датата на резолюцията и датата на предаването му в деловодството;

9.  Изпраща до адресатите документите, които не подлежат на регистрация, съгласно установени правила;

10.  Извършва копирни дейности на явни документи, когато това е необходимо и ги предоставя на лицата/структурите, определени да ги получат;

11.  Въвежда в УИС всички данни за входящи и изходящи  документи с номера, идентични на този, който документът е получил в съответния дневник за регистрация;

12.  Извършва периодични проверки в рамките на годината за наличността на документите;

13.  Текущо и ежегодно подрежда явните документи (преписките) в хронологичен ред, като ги подрежда в дела в различни регистри (класьори) по тематика или по направление на дейност;

14.  След приключване на календарната година подшива и номерира документите и изготвя опис на регистрите (класьорите), подготвяйки ги за съхраняване или за предаване в архив, спазвайки определените правила;

15.  Уведомява началника на сектора за всяко установено нарушение, свързано с  изготвяне, съхраняване и използване на явни документи;

16.  Извършва справки по деловодната система при поискване;

17.  Използва и съхранява зачислените печати и щемпели в Бюрото по защита, в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешноведомствените актове;

18.  Замества се и замества по реда на Закона за държавния служител;

19.  Участва в комисия за извършване на инвентаризации;

20.  Обезпечава технически работата на директора на Бюрото и неговия заместник, включително като изготвя писма и докладни записки;

21.  Прави предложения за оптимизиране на деловодната дейност в Бюрото по защита;

22.  Познава и спазва инструкциите за безопасните условия на труд и пожарната безопасност и носи отговорност за собствената си безопасност и за безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите действия или бездействия;

23.  Опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и своевременно докладва на непосредствения си ръководител за загубата или повреждането му;

24.  Спазва изискванията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

25.  Не разгласява класифицирана и явна информация, свързана с дейността по защита на застрашени/защитени лица и дейността по тяхната защита и информация, свързана със служебните му задължения, средствата и методите на работа в Бюрото, както и информация, свързана със служителите на Бюрото по защита;

26.  Обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни;

27.  Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството, в рамките на основната дейност и целите на длъжността;

III. Начинът на провеждане на конкурса е:

1.       Решаване на тест

2.       Интервю.

IV. Граници /от-до/ на заплатата, определена за длъжностите за степен 1 – от 610 лева до 1600 лева, съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

При назначаване на кандидата, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Правилата за работните заплати, сумите за облекло и обезщетенията в Бюро по защита при главния прокурор.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1.       Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМСД;

2.       Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМСД;

3.       Декларация по чл. 7 , ал. 2 от ЗДСл. и 18, ал.1 от НПКПМСД;

4.       Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен на висшето образование; ако дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.       Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

6.       Автобиография;

7.       Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /когато кандидатът има издадено разрешение/;

8.       Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Кандидатите при класиране представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

Документите се представят лично или чрез пълномощник /оригинално нотариално заверено пълномощно/ в Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер в 10 /десет/ - дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Документите по т.V. 1-8 може да се подават по електронен път на адрес: [email protected], като в този случай заявлението по т.1 и декларацията по т.2 следва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.

VII. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса се обявяват на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

13 Юли 2020 г.

Обновление

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт (явно деловодство)“ в сектор„Сигурност на информацията“, административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1088/22.06.2020г.

СПИСЪК

 

на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността

„младши експерт (явно деловодство)“ в сектор„Сигурност на информацията“,

административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при          

главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1088/22.06.2020г.

 

 

Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, с решение по протокол № 1 – рег. № 1924/07.07.2020г., назначената със заповед № РД-09-51/22.06.2020г. конкурсна комисия:

        

І. ДОПУСКА до участие в конкурса следните кандидати:

 

 1. МАРИО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
 2. МОНИКА ХРИСТОВА МИТАШЕВА
 3. АНТОН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ
 4. ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА ТАНЮВА
 5. АНЖЕЛА ДАНАИЛОВА ОРЛЬОВА
 6. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА САНТЕВА – ГЕРОВА
 7. ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
 8. АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ЕГОРОВ
 9. ХРИСТИНА ПЕТРОВА КОЛЕВА
 10. ДОРА ТРЕНДАФИЛОВА ДИМИТРОВА
 11. БРИГИТА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

        

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 28.07.2020г. от 09.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

 

Интервюто с издържалите теста кандидати да се проведе на 28.07.2020г. от 12.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

 

 1. НЕ ДОПУСКА до участие в конкурса следните кандидати:

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1

КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ВЕЗИРОВА

чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС: Документите са подадени по електронен път. Заявлението за участие в конкурса не е подписано с електронен подпис и липсва частта от него, касаеща компютърни умения, чужди езици, професионален опит. С това не е спазено изискването на чл. 17 ал. 6 от НПКПМДС и т. V от обявлението за конкурса.

 

III. Кандидатите да се явят 15 (петнадесет) минути преди началния час за проверка на самоличността с представяне на лична карта и заемане на местата, като носят 2 (два) броя химикали, пишещи с тъмносин цвят.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до интервю, както следва:

Разработват се три варианта на тест.

Всеки вариант на тест съдържа 25 (двадесет и пет) затворени въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само един е верен.

Всеки верен отговор носи по 1 (една) точка, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 25 (двадесет и пет).

За успешно издължал теста се счита този кандидат, които има 18 (осемнадесет) или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

Кандидатът получил по-малко от 18 (осемнадесет) точки при решаването на теста отпада от конкурсната процедура.

Продължителност за решаване на теста е до 60 (шестдесет) минути.

Комисията реши, че кандидатът, който не се яви на теста, ще се счита за доброволно отказал се от участие в конкурса.

Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждането му.

Интервюто с издържалите теста кандидати да се проведе на 28.07.2020г. от 12.00 ч. в сградата на Администрация на главния прокурор, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

В съответствие с чл. 42 от НПКПМДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат – до 30 мин.

За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.

 Комисията прие оценяването на 7 (седем) компетентности (аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност).

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4“ Кандидатът получил по-ниска оценка от „4“ на интервюто отпада от конкурсната процедура.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответен коефициент.

Конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

 • Коефициент „3“, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;
 • Коефициент „5“, с който се умножава резултатът на кандидата при провеждане на интервюто.

Оценките от интервюто и класирането се закръгляват по правилата на математиката до втория знак след десетичната запетая.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

29 Юли 2020 г.

Обновление

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до етап „интервю“ за длъжността „младши експерт (явно деловодство)“ в сектор„Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1088/22.06.2020г.

СПИСЪК

 

на допуснати и недопуснати кандидати до етап „интервю“ за длъжността

„младши експерт (явно деловодство)“ в сектор„Сигурност на информацията,

административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при          

главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1088/22.06.2020г.

 

С решение по протокол № 2 – рег. № 2075/28.07.2020г., назначената със заповед № РД-09-51/22.06.2020г. конкурсна комисия:

I. ОБЯВЯВА резултатите от етап „решаване на тест“, както следва:

 

№ по ред

 

три имена на кандидата

брой верни отговори

 

резултат

/точки/

 

забележка

 

1

МАРИО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

12

12

Не се допуска до интервю

2

МОНИКА ХРИСТОВА МИТАШЕВА

12

12

Не се допуска до интервю

3

АНТОН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ

-

-

Не се явил на етап „решаване на тест“

4

ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА ТАНЮВА

25

25

Допуска се до интервю

5

АНЖЕЛА ДАНАИЛОВА ОРЛЬОВА

-

-

Не се явила на етап „решаване на тест“

6

АТАНАСКА МИХАЙЛОВА САНТЕВА - ГЕРОВА

14

14

Не се допуска до интервю

7

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА

16

16

Не се допуска до интервю

8

АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ЕГОРОВ

23

23

Допуска се до интервю

9

ХРИСТИНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

16

16

Не се допуска до интервю

10

ДОРА ТРЕНДАФИЛОВА ДИМИТРОВА

13

13

Не се допуска до интервю

11

БРИГИТА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

8

8

Не се допуска до интервю

 

 

ІI. ДОПУСКА до етап „интервю“ в конкурса кандидатите, преминали елиминаторния праг и постигнали 18 /осемнадесет/ или повече точки на теста, както следва:

 1. АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ЕГОРОВ - постигнал 23 точки;
 2. ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА ТАНЮВА - постигнала 25 точки;

 

III. НЕ ДОПУСКА до етап „интервю“ кандидатите, постигнали на теста по-малко от 18 /осемнадесет/ точки, с което не преминават елиминаторния праг, както следва:

 1. МАРИО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ - постигнал 12 точки;
 2. МОНИКА ХРИСТОВА МИТАШЕВА – постигнала 12 точки;
 3. АНТОН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ – не се явил на етап решаване на тест;
 4. АНЖЕЛА ДАНАИЛОВА ОРЛЬОВА - не се явила на етап решаване на тест;
 5. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА САНТЕВА – ГЕРОВА - постигнала 14 точки;
 6. ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА - постигнала 16 точки;
 7. ХРИСТИНА ПЕТРОВА КОЛЕВА - постигнала 16 точки;
 8. ДОРА ТРЕНДАФИЛОВА ДИМИТРОВА - постигнала 13 точки;
 9. БРИГИТА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА - постигнала 8 точки;

Взе се решение и със съгласието на кандидатите, интервюто да бъде проведено на 28.07.2020г. от 12.00 часа в сградата на Администрация на главния прокурор на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.

Комисията уведоми лично кандидатите за резултатите от теста.

Всеки кандидат постигнал резултат над минималния 18 /осемнадесет/ точки или повече на теста беше уведомен писмено, че се допуска до интервю.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до етап „интервю“ кандидати  да бъде обявен на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1 и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА: .........../п/.....................

                                                                           КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

29 Юли 2020 г.

Обновление

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до класиране след проведен етап интервю в конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /ЯВНО ДЕЛОВОДСТВО/ в сектор “Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни” в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1088/22.06.2020г.

СПИСЪК

  

с допуснати и недопуснати кандидати до класиране след проведен етап интервю в конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /ЯВНО ДЕЛОВОДСТВО/ в сектор “Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни” в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1088/22.06.2020г.

С решение по протокол № 3 – рег. № 2077/28.07.2020г., назначената със заповед № РД-09-51/22.06.2020г. конкурсна комисия:

I. ОБЯВЯВА резултатите от етап „интервю“, както следва:

 

№ по ред

три имена на кандидата

общ резултат от интервюто /точки/

Забележка

 

1.

АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ЕГОРОВ

4,54

Допуска се до класиране

2.

ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА ТАНЮВА

4,77

Допуска се до класиране

 

II. ДОПУСКА до класиране кандидатите постигнали на интервюто обща оценка „4“ или по-висока, както следва:

 1. АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ЕГОРОВ - постигнал 4,54 точки;
 2. ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА ТАНЮВА - постигнала 4,77 точки

III. НЕ ДОПУСКА до класиране кандидатите постигнали на интервюто обща оценка по-ниска от „4“ и с това непреминали елиминаторния праг, както следва: НЯМА недопуснати кандидати.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до класиране кандидати  да бъде обявен на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1 и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА: .........../п/.....................

                                                                                             КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

29 Юли 2020 г.

Обновление

Протокол от проведен конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /ЯВНО ДЕЛОВОДСТВО/ в сектор “Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни” в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1088/22.06.2020г.

ПРОТОКОЛ

 

от проведен конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /ЯВНО ДЕЛОВОДСТВО/ в сектор “Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни” в Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1088/22.06.2020г.

 

В изпълнение на заповед № РД-08-1088/22.06.2020г., конкурсната комисия в състав, определен със заповед № РД-09-51/22.06.2020г., проведе конкурс за заемане на длъжността младши експерт /явно деловодство/ в сектор “Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни” в Бюро по защита при главния прокурор.

Конкурсът се проведе съгласно обявения в заповедта начин - чрез решаване на тест и интервю.

I. ТЕСТ

Допуснатите до участие в конкурса кандидати АНТОН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ и  АНЖЕЛА ДАНАИЛОВА ОРЛЬОВА не се явиха за решаване на тест в обявения час, поради което се считат за доброволно отказали се.

1. Резултатите след оценяване на всеки тест са, както следва:

 

№ по ред

 

три имена на кандидата

брой верни отговори

 

резултат

/точки/

 

забележка

 

1

МАРИО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

12

12

Не се допуска до интервю

2

МОНИКА ХРИСТОВА МИТАШЕВА

12

12

Не се допуска до интервю

3

АНТОН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ

-

-

Не се явил на етап „решаване на тест“

4

ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА ТАНЮВА

25

25

Допуска се до интервю

5

АНЖЕЛА ДАНАИЛОВА ОРЛЬОВА

-

-

Не се явила на етап „решаване на тест“

6

АТАНАСКА МИХАЙЛОВА САНТЕВА - ГЕРОВА

14

14

Не се допуска до интервю

7

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА

16

16

Не се допуска до интервю

8

АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ЕГОРОВ

23

23

Допуска се до интервю

9

ХРИСТИНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

16

16

Не се допуска до интервю

10

ДОРА ТРЕНДАФИЛОВА ДИМИТРОВА

13

13

Не се допуска до интервю

11

БРИГИТА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

8

8

Не се допуска до интервю

 

Предвид показаните резултати на теста и предвидения елиминаторен праг от минимум 18 /осемнадесет/ верни отговори, комисията РЕШИ:

2. ДОПУСНА до интервю кандидатите, постигнали на теста 18 /осемнадесет/ или повече точки, както следва:

 1. АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ЕГОРОВ - постигнал 23 точки;
 2. ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА ТАНЮВА - постигнала 25 точки;

 

3. НЕ ДОПУСНА до интервю кандидатите, постигнали на теста по-малко от 18 /осемнадесет/ точки, както следва:

 1. МАРИО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ - постигнал 12 точки;
 2. МОНИКА ХРИСТОВА МИТАШЕВА – постигнала 12 точки;
 3. АНТОН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ – не се явил на етап решаване на тест;
 4. АНЖЕЛА ДАНАИЛОВА ОРЛЬОВА- не се явила на етап решаване на тест;
 5. АТАНАСКА МИХАЙЛОВА САНТЕВА – ГЕРОВА - постигнала 14 точки;
 6. ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА - постигнала 16 точки;
 7. ХРИСТИНА ПЕТРОВА КОЛЕВА - постигнала 16 точки;
 8. ДОРА ТРЕНДАФИЛОВА ДИМИТРОВА - постигнала 13 точки;
 9. БРИГИТА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА - постигнала 8 точки;

 

II. ИНТЕРВЮ

Предвид показаните резултати на интервюто, комисията:

1. Извърши изчисляване на общия резултат от интервюто на всеки кандидат, както следва:

 

№ по ред

три имена на кандидата

общ резултат от интервюто /точки/

Забележка

 

1.

АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ЕГОРОВ

4,54

Допуска се до класиране

2.

ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА ТАНЮВА

4,77

Допуска се до класиране

 

2. ДОПУСНА до класиране кандидатите постигнали на интервюто обща оценка „4“ или по-висока, както следва:

2.1 АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ЕГОРОВ - постигнал 4,54 точки;

2.2 ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА ТАНЮВА – постигнала 4,77 точки;

 

3. НЕ ДОПУСНА до класиране кандидатите постигнали на интервюто оценка по-ниска от „4“ и с това непреминали елиминаторния праг, както следва: НЯМА недопуснати кандидати.

III. ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ

Комисията определи окончателният резултат на всеки кандидат успешно издържал теста и интервюто, съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС, като сбор от резултатите получени при провеждането на теста и интервюто, умножени, съответно резултатът на теста с коефициент „3“ и резултатът на интервюто с коефициент „5“.

Окончателните резултати на кандидатите са оформени във формуляр - приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДС.

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС, конкурсната комисия КЛАСИРА от първо до трето място кандидатите с най - висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:

 1. На първо място ТАНЯ ФЕРДИНАНДОВА ТАНЮВА – постигнала 98,85т.;
 2. На второ място АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ЕГОРОВ – постигнал 91,70т.

         

                                 КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

                                                                                     Председател:  ……/п/……..       

                                                                                     Членове:       1.   …/п/………   

                                                                                                            2.  …/п/………   

                                                                                                            3. …/п/………   

                                                                                                            4. …/п/………