Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на една щатна бройка за ръководна длъжност – заместник-директор на Бюро по защита при главния прокурор
 • Резултати от етап „Заключително интервю“ и крайно класиране в конкурса за длъжността „Заместник – директор“ на Бюро по защита при главния прокурор

  Резултати от етап „Заключително интервю“ и крайно класиране в конкурса за длъжността „Заместник – директор“ на Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-363/10.05.2017 г. на главния прокурор.

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД - 08 - 363/10.05.2017 г., с решение по протокол № 3/05.06.2017 г. обявява, че:

  1. Кандидат с вх. № 218/19.05.2017 г. на заявлението, е постигнал на етап “Заключително интервю” 28,2 точки.

  2. Извършва крайно класиране за длъжността „Заместник – директор“ на Бюро по защита при главния прокурор, на кандидат с вх. № 218/19.05.2017 г. на заявлението, постигнал общ бал 43,2 точки.

 • Списък на допуснати и недопуснати до участие в етап “заключително интервю” кандидати в конкурса за длъжността “заместник директор” на Бюро по защита при главния прокурор

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Списък на допуснати и недопуснати до участие в етап “заключително интервю” кандидати в конкурса за длъжността “заместник директор” на Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД - 08 - 363/10.05.2017 г. на главния прокурор на Република България

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД - 08 - 363/10.05.2017 г., с решение по протокол № 2/02.06.2017 г. класира и допуска до участие в етап “Заключително интервю”:

  1. Кандидат с вх. № 218/19.05.2017г. на заявлението, постигнал на етап “Психологично изследване” 15 /петнадесет/ точки.

  2. Недопуснати кандидати – няма. Етап “заключително интервю” ще се проведе на 05.06.2017 г. от 15.00 часа в сградата на Бюро по защита при главния прокурор, на адрес: гр. София, ул. “Майор Георги Векилски” № 2, ет. 2.

 • Списък на допуснати и недопуснати до участие във втората част на етап “психологично изследване” кандидати в конкурса за длъжността “заместник директор” на Бюро по защита при главния прокурор

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Списък на допуснати и недопуснати до участие във втората част на етап “психологично изследване” кандидати в конкурса за длъжността “заместник директор” на Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД - 08 - 363/10.05.2017 г. на главния прокурор на Република България

  Обявява се протокол на Института по психология на МВР, изпратен с писмо рег.№ 457900-228/30.05.2017 г., съгласно който:

  Явилият се на първата част от етап “психологично изследване” кандидат, с вх. № 218/19.05.2017 г. на заявлението за участие в конкурса, се допуска до участие във втората част на етап “психологично изследване” – психодиагностично интервю, която ще се проведе на 01.06.2017 г. от 09.00 часа в сградата на Института по психология на МВР, гр. София, кв. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 10.

 • Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността “Заместник-директор” на Бюро по защита при главния прокурор

  Списък на допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността “Заместник-директор” на Бюро по защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД - 08 - 363/10.05.2017 г. на главния прокурор Конкурсната комисия, назначена със заповед РД - 08 - 363/10.05.2017 г. на главния прокурор, с решение по протокол № 1/29.05.2017 г. допуска до участие в конкурса:

  Кандидат с вх. № 218/19.05.2017 г. на заявлението;

  Недопуснати кандидати: НЯМА.

  Провеждането на първата част от етап “Психологично изследване” с допуснатия кандидат ще се състои на 30.05.2017 г. от 08.30 часа в сградата на Института по психология на МВР, гр. София, кв. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 10.Прокуратура на Република България обявява конкурс на основание чл. 156, ал. 1 от ЗМВР за заемане на 1 (една) щатна бройка за ръководна длъжност, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка – заместник-директор на Бюро по защита при главния прокурор – държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР.

Общи изисквания към кандидатите: да са дееспособни физически лица; да имат само българско гражданство; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

Специфични изисквания:

1. Да притежават минимална образователно - квалификационна степен „магистър”, съгласно чл. 42, ал. 1, т. 2, б. „а” от Закона за висшето образование;

2. Области на висшето образование: педагогически науки; хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; здравеопазване и спорт; сигурност и отбрана.

3. Професионални направления: по посочените в т. 2. области на висшето образование;

4. Да притежават не по-малко от 10 години като държавен служител по ЗМВР, ЗДАНС или ЗОВСРБ, от които поне 5 години на ръководна длъжност;

5. Да не страдат от психични заболявания;

6. Да отговарят на общите и специфични изисквания за психологична пригодност, определени с Правила за назначаване, преназначаване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Бюро по защита  при главния прокурор;

7. Да отговарят на медицинските показатели, установени в  Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в МВР за длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка;

8. Да познават Конституцията, нормативните, подзаконовите и вътрешноведомствени актове, регламентиращи структурата, дейността и функциите на Бюрото, нормативните актове свързани със защита на информацията, оперативната дейност, международната практика за защитени свидетели, безопасността на труда и отчетността, дейността по възникване, преминаване на службата и прекратяване на служебните и трудови правоотношения на служителите , както и функциите на други специализирани държавни органи, участващи в борбата с престъпността и охраната на обществения ред;

9. Да притежават необходимите управленски знания и умения, необходими за ръководството на Бюрото и да познават принципите, целите, задачите и методите за ефективна оценка;

10. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ с ниво „Строго секретно”, а при необходимост достъп до класифицирана информация на Европейския съюз – „EU TOP SECRET“ и достъп до класифицирана информация на НАТО „COSMIC TOP SECRET“.  

Необходими документи:

Кандидатите подават лично писмено заявление (по образец) за участие в конкурса, към което прилагат:

1. Анкетна карта (по образец);

2. Лична карта (заверено копие);

3. Автобиография;

4. Диплома (нотариално заверено копие) за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);

5. Свидетелство за съдимост за работа в Бюро по защита при главния прокурор;

6. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу кандидата няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

7. Удостоверяващ документ, че не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер - от районна и градска (окръжна) прокуратура;

8. Медицинско удостоверение, издадено от Центъра за психично здраве по местоживеене, че лицето не страда от психично заболяване и не се води на диспансерен отчет, за представяне пред ЦЕЛК при Медицински институт на МВР;

9. Удостоверяващ документ за разрешен достъп до класифицирана информация или съгласие за проучване по ЗЗКИ;

10. Декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец);

11. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);

12. Заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;

13. Съгласие по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавната сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - 2 екз. (по образец);

14. Други документи (удостоверения, сертификати и други), свързани с изискванията за заемане на длъжността.

В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се изпращат в Медицинския институт на МВР за удостоверяване годността им по медицински показатели, установени в Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в МВР, а експертната лекарска комисия изпраща експертните заключения за годност за работа на кандидатите до Бюро по защита при главния прокурор.

Срок за подаване на документи по образец: 14 (четиринадесет) дневен, считан от деня следващ датата на публикуване на обявлението и на интернет страницата на Прокуратурата на Република България - www.prb.bg. Документи, подадени след срока няма да бъдат приемани.

Място за подаване на документи: отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси”, Бюро по защита при главния прокурор, адрес: гр. София-1309, ул. „Майор Георги  Векилски” № 2, ет. 2, всеки работен ден от 09,00 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 15,30 часа. Телефони за връзка: (02) 8101424 или (02) 8101430.

Процедура/Конкурсна комисия: Комисията разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на общите и специфичните изисквания за заемане на длъжността. Конкурсната процедура се провежда при следните етапи:

1. До психологично изследване се допускат кандидатите, представили всички изискуеми документи и получили експертно-лекарско заключение „годен” за заемане на длъжността, издадено от ЦЕЛК на МИ-МВР.

2. Психологично изследване, проведено от Института по психология на МВР, което включва прилагане на стандартизирани тестове за интелигентност, личностни въпросници, полуструктурирано интервю, други психологични методи за оценка на личността и поведението и психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю, с което се проверяват професионалната мотивация, професионалните познания, способности и умения на кандидатите за държавни служители в Бюрото и се провежда събеседване за определяне на способностите по точка 8 от специфичните изисквания към кандидатите.

4. Етапите на конкурса имат елиминаторен характер и се провеждат по специфичните методики, приложения към утвърдените Правила за назначаване, преназначаване и прекратяване на служебното правоотношение  и командироване на държавните служители в Бюро по защита при главния прокурор. Кандидатите, успешно преминали етапите се класират по бал, а етапните резултати и допуснатите участници се отразяват в протоколи.

5. Конкурсната комисия допуска до участие в конкурса за назначаване на държавна служба в Бюрото кандидатите, които са подали в срок необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса и обявява в 14-дневен срок, считан от крайната дата за подаване на документите, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, като посочва основанията за недопускането им. Недопускането до участие може да се обжалва пред главния прокурор в 7-дневен срок от датата на обявяване на списъка. Комисията определя местата и графиците за провеждане на етапите от конкурса, обявява резултатите от всеки етап, извършва класиране и допуска до следващия етап на конкурса класираните кандидати. Комисията класира по бал кандидатите, успешно преминали всички етапи на конкурса, обявява крайното класиране и определя резерв от кандидати, който може да се използва от ръководителя на Бюрото, само за целите на конкретния конкурс, при незаемане на длъжност от класиран кандидат. Крайното класиране може да бъде обжалвано пред главния прокурор в 3-дневен срок от датата на обявяването му.

Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото на Бюро по защита при главния прокурор, гр. София, ул. „Майор Георги Векилски” № 2 и на Интернет страницата на Прокуратура на Република България – www.prb.bg.

По искане на кандидатите могат да бъдат предоставени вътрешноведомствените актове, свързани с дейността на Бюро по защита при главния прокурор; назначаването, преминаване на службата и прекратяване на служебните и трудови правоотношения в Бюрото.