Промени в реда за издаване на удостоверения за наличие/отсъствие на данни за образувани наказателни производства и повдигнати обвинения спрямо наказателноотговорни лица

Считано от 12.12.2016 г. се въвежда следните промени за издаване на удостоверения за наличие/отсъствие на данни за образувани наказателни производства и повдигнати обвинения спрямо наказателноотговорни лица:

1.    Заявителите подават заявления лично или чрез пълномощник, като представят и документ за самоличност в звено „Регистратура и деловодство" на Софийска районна прокуратура - бул. „ Драган Цанков", ет.З, стая 325- гише №1. Заявители по смисъла на настоящата заповед могат да бъдат само физически лица, спрямо които се отнася исканата информация!

2.    Заявителят или пълномощникът на заявлението заплаща сумата от 2 лв. чрез ПОС терминал на гише №1 в СРП, или  прилага банков документ за превод за платена държавна такса по сметката на СРП: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN:BG67UNCR96603100441514 BIC:UNCRBGSF,като в полето „основание за плащане“ се вписва „такса за издаване на удостоверение“.

3.    Удостоверенията се изготвят в срок до три работни дни, като денят на подаване на заявлението не се брои.

4.    Непотърсени в 30-дневен срок удостоверения, могат да бъдат предоставени на заявителя след поискване - в рамките на следващия работен ден.

5.    Удостоверението се получава лично от лицето, за което се отнася или на упълномощен негов представител срещу подпис.

Заявление / DOC файл / 126.5 KB

Още от Актуално


Новини

Провери преписка