Софийска районна прокуратура обявява конкурс за следните длъжности: - Главен специалист „ счетоводител“ – 1 щ. бр., - Системен администратор – 1 щ. бр., - Съдебен деловодител – 14 щатни бройки, - Призовкар – 3 щ. бр., Шофьор-призовкар – 2 щ. бр.

О Б Я В А

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА, съгласно заповед № 1550/22 юни 2017 година  на административния ръководител и районен прокурор на град София,  обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

  • Главен специалист „ счетоводител“ – 1 щатна бройка.
  • Системен администратор – 1 щатна бройка.
  • Съдебен деловодител – 14 щатни бройки, от които 1 щ.бр.  при условията на чл. 90, ал.2, изр.1-во от КТ, считано от 01.07.2017 г. , а 4 щ. бр.  са по реда на чл.68, ал.1,т.3 от КТ, във вр. чл. 90, ал. 2, изр. 2-ро от КТ.
  • Призовкар – 3 щатни бройки.
  • Шофьор-призовкар – 2 щатни бройки.

2. Изисквания за заемане на длъжностите:

2.1.Всички кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 91 и чл. 92 от  Правилника за администрацията  на Прокуратурата на Република България.

Главен специалист – „счетоводител“, извършва финансово – счетоводната работа на Прокуратурата в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове. Осъществява необходимите парични плащания за дейността на прокуратурата, отговаря за опазване на паричните средства и тяхното законосъобразно изразходване.

Системен администратор - Подпомага дейността на СРП при въвеждането и поддържането на информационни и периферни системи в прокуратурата, поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира потребностите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системата.

Съдебен деловодител - Извършва дейности по реализиране и повишаване на качеството на административното обслужване, обработка на преписки и изготвяне на предложения, засягащи дейността на  съдебната администрацията в структурата на СРП и гражданите, поддържане на дневници, регистри и други съдебни книжа, както и  бази данни, свързани с осъществяването на дейността на СРП.

Призовкар - Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на документи и съобщения. Получава и изпраща препоръчана, обикновена поща и колети и такава от други ведомства. Разнася преписки, писма и дела до разследващите органи, горестоящи прокуратури и други органи и получава такива за Софийска районна прокуратура. Описва в съответни разносни книги цялата входяща и изходяща поща.

Шофьор-призовкар - Извършва външен разнос на документи. Осъществява необходимия транспорт за прокуратурата.

2.2.Минимални и специфични изисквания за заемане на за всяка  длъжност:

За длъжностите:

Главен специалист „счетоводител“ –  образователно-квалификационна степен, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията  на Прокуратурата на Република България  и Закона за счетоводството, професионален опит не по-малко от 3 години.     

Системен администратор – съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията  на Прокуратурата на Република България образование – висше, квалификационна степен „бакалавър“, с не по-малко от  3 години  професионален опит по специалността.

За длъжностите:

Съдебен деловодител, призовкар,  шофьор-призовкар - съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията  на Прокуратурата на Република България, завършено средно образование.

Съдебен деловодител - компютърна грамотност, отлична работа със стандартно офис-оборудване, обработка на документи, изготвяне и текстово оформяне на различни справки, въвеждане в база данни на хартиен и електронен носител, комуникативни умения и работа под напрежение и в екип;

Призовкар: компютърна грамотност, своевременно връчване на документи и съобщения при спазване на законодателството, отлична работа в екип, отговорност и комуникативност.

Шофьор-призовкар – свидетелство за управление на МПС, категория “С“. Редовно водене на отчетната документация, съпровождаща дейността и правилното оформяне на транспортната дейност и разноса на документи и др. от водача на МПС.

Информация за минималния размер на  основната заплата за длъжността:

Главен специалист „счетоводител“ – минимален размер на  основна заплата - 805 лв.

Системен администратор - минимален размер на  основна заплата - 963 лв.

Съдебен деловодител -  минимален размер на основната заплата- 566 лв.

Призовкар - минимален размер на основната заплата- 465 лв.

Шофьор-призовкар - минимален размер на основната заплата-566лв.

3. Начин на провеждане на  конкурса и за оценяване  на кандидатите:

Конкурсът ще се проведе на два етапа, както следва:

І-ви етап:

Първият етап включва: разглеждане от комисия на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията.

Решението на комисията по допускане  на  кандидатите ще се  оформят в протокол, в който да  се определя датата, часа  и мястото за  провеждане на втория етап от конкурса и към него да се приложат  списъци с допуснати и недопуснати кандидати.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати ще се поставят на общодостъпно място в сградата на  бул. „Драган Цанков“ №, ет.3 и на електронната страница  на Софийска районна прокуратура.

На недопуснатите  кандидати ще се съобщава писмено съображенията за отказа.

Недопуснатите  кандидати могат да подадат възражение до  административния ръководител и районен прокурор на София в 7-дневен срок от съобщението. Административният ръководител се произнася в 3-дневен срок с окончателно решение.

Жалбата не спира конкурсната процедура.

До вторият етап ще бъде допуснат всеки кандидат, който напълно отговаря на изискванията, посочени в обявата.

ІІ-ри етап включва:

-Практически изпит, с цел за установяване на  знанията на кандидатите относно нормативната уредба касаеща длъжността.

Проверката на знанията на кандидатите ще се извърши чрез решаване на тест от затворен  тип.

Оценяването на кандидата при решаване на теста, да се сформира на база дадени верни отговори на не по-малко от 15 въпроса.

Продължителността на практическия изпит е  един астрономически час.

Издържалите теста кандидати с оценка не по-малка от 4,50, ще бъдат допуснати до събеседване.

Събеседването с кандидата е за преценка на личностните и професионалните му качества.

Оценяването при събеседването ще се извърши по   шестобалната система.

Крайният резултат при оценяването на кандидатите ще се сформира, като  средната аритметична стойност, изчислена на база сбора  от двете оценки, разделен на две.

 

4.Необходими документи, място и срок  на подаването им:

4.1.Писмено заявление по образец  за участие в конкурса, по образец №1.

4.2.Декларации по чл. 91 и чл. 92 от Правилника  за администрацията на  Прокуратурата на Република България, образец №2 и №3.

4.3.Подробна професионална  автобиография, образец №4.

4.4.Копие от лична карта.

4.5.Заверено копие от кандидата от диплома за завършена степен на образование.

4.6.Заверено копие от кандидата на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия/служебен/осигурителен  стаж и професионален опит.

4.7.Свидетелство за съдимост в оригинал.

4.8.Медицинско свидетелство за започване на работа.

4.9.Удостоверение в оригинал, че лицето не се води на отчет и не страда от психични заболявания, издаден от някой от Областните диспансери за психични заболявания на територията на страната или ЦПЗ „проф. Н. Шипковенски“ ЕООД, СБАЛ „Св.Наум“ – ІV-ти километър, Медицинска академия, ОДПЗС – София област – на територията на София.

4.10.Копия от документи за допълнителна квалификация по преценка на кандидата.

За участие в конкурса кандидатите  да подават заявление лично или чрез пълномощник, с писмено пълномощно в свободен текст. Ако лицата кандидатстват за повече от една длъжност, следва да се представят копия от пълния комплект документи за всяка длъжност, за която кандидатстват.

Копия от образците могат да се  изтеглят от електронната страница на СРП: http://www.prb.bg/bg/srp/karieri/ или да се получат лично/чрез пълномощник на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков”№6, ет. 3, стая №315 – звено „Човешки ресурси”, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 ч.

5.Мястото на обявяване.

Списъците с допуснатите и класираните кандидати, както и друга информация, свързана с  конкурса, ще се обявява на  електронната страница на Софийска районна прокуратура: http://www.prb.bg/bg/srp/karieri/ и в административната сграда на СРП: гр. София, бул.“Драган Цанков“№6, ет.3.

5.Приемане на документите

Приемането на документите ще се осъществява в административната сграда на Софийска районна прокуратура на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков”№6, ет. 3, стая №315 – звено „Човешки ресурси”, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 ч. в едномесечен срок, считано  от деня следващ датата на публикуване на обявата.

 При приемане на документите по конкурса, на кандидатите ще се предоставя характеристика за конкурсната длъжност.