Oбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на канцеларски материали,офис принадлежноси и копирна хартия по спецификация за нуждите на Специализираната прокуратура" по две обособени позиции.