СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКИ ПО ЧЛ.67, АЛ.1, Т.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-35/29.08.2019 г. на административния ръководител на Специализирана прокуратура, с решение по Протокол № 3/27.09.2019 г. реши:

 

След проведеното събеседване, комисията постави крайна средноаритметична оценка на всеки един от кандидатите с поредни номера от № 1 до № 3, предвид  резултата от проведеното оценяване при събеседването, по реда на представянето им и КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за заемане на длъжността „главен специалист административна дейност“ за 1 щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда в Специализирана прокуратура, както следва:

 

1.     Емилия Иванова Матева – I място;

2.     Атанас Кирилов Илиев – II място;

3.     Таня Стоянова Георгиева – III място.

 

          Настоящият списък да бъде публикуван на интернет страниците на ПРБ и Специализирана прокуратура и да бъде поставен на определеното общодостъпно място за обявяване на съобщенията във връзка с конкурса.

 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ