Списък на класираните кандидати за длъжността „Съдебен деловодител“ – 12 щатни бройки по чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда в Специализирана прокуратура

Списък

на класираните кандидати за длъжността

 „Съдебен деловодител“ – 12 щатни бройки по чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда в Специализирана прокуратура

 Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-29/22.07.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-30/24.07.2019 г., на административния ръководител на Специализирана прокуратура, с решение по Протокол № 2/16.08.2019 г.

 След проведеното събеседване, комисията постави крайна средноаритметична оценка на всеки един от кандидатите с поредни номера от № 1 до № 30, предвид  резултата от проведеното оценяване при събеседването, по реда на представянето им и КЛАСИРА кандидатите получили оценка по-висока от 4,50 за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“ за 12 щатни бройка по чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда в Специализирана прокуратура, както следва:

 

Илонка Павлинова Крачунова – I място;

Теодора Бориславова Георгиева – II място;

Томислава Венциславова Рангелова – III място;

Цветелина Лъчезарова Лакова – IV място;

Петя Иванова Георгиева – V място;

Невена Илиянова Илиева – VI място;

Ивета Димитрова Найденова - VII място;

Люба Василева Маджирова  - VIII място;

Лидия Петрова Павлова - IX място;

Стефания Йорданова Шикова – Мускурова - X място;

Лилия Стоянова Стоянова  - XI място;

Желя Кирилова Тонева - XII място.

 

          Настоящият списък да бъде публикуван на интернет страниците на ПРБ и Специализирана прокуратура и да бъде поставен на определеното общодостъпно място за обявяване на съобщенията във връзка с конкурса.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ