СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, С РАБОТНО МЯСТО – СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, С РАБОТНО МЯСТО – СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА, МЯСТО НА РАБОТА – ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-150/31.01.2020 г. НА

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ

 

             Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-36/08.05.2020 г. на главния прокурор на РБ, за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Специализираната прокуратура, място на работа – територията на Република България (национална компетентност) – 1 щатна бройка, с решение по Протокол № 1/11.05.2020 г.

 

 

РЕШИ:

 

 

1.  Допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Специализираната прокуратура, място на работа – територията на Република България (национална компетентност) – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ:

-       Дамян Георгиев, адм. № 348/27.04.2020 г. по описа на Специализираната прокуратура

 

2.  Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Специализираната прокуратура, място на работа – територията на Република България (национална компетентност) – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ:

-  Цанко Марков, адм. № 261/09.03.2020 г. по описа на Специализираната прокуратура

 

Мотиви за недопускането:

Съгласно предоставената кадрова справка с рег. № 196р-1089/06.03.2020 г. на НИК МВР, кандидатът има трудов стаж и професионален опит в областта на „ДНК-анализи“, които приспадат към клас „Съдебномедицински експертизи“, съгласно приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Кандидатът не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, посочени в раздел I, т. 1 от специфичните изисквания на Заповед № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ, а именно: не е вписан и не отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, клас „Криминалистични експертизи”.

 

3.  Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Специализираната прокуратура, място на работа – територията на Република България (национална компетентност) – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ:

-       Силвия Славкова, адм. № 278/20.03.2020 г. по описа на Специализираната прокуратура

 

Мотиви за недопускането:

Кандидатът е предоставил Диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“, регистрационен № …………………… г., серия ………………, у.и. № ............ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, за завършена специалност „Биотехнология“. Притежаването на висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“, професионално направление „Биотехнология“ не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, посочени в раздел I, т. 8 на Заповед № РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ.

Съгласно предоставената кадрова справка с рег. № 513р-23260/19.03.2020 г. на СДВР, кандидатът има трудов стаж и професионален опит на длъжност „младши експерт“ (ЕКД), не притежава професионален опит в областта на изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години и не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, посочени в раздел I, т. 1 от специфичните изисквания на Заповед
№ РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ.

Кандидатът не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, посочени в раздел I, т. 8 и раздел I, т. 1 от специфичните изисквания на Заповед
№ РД-08-150/31.01.2020 г. на главния прокурор на РБ, а именно: няма завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“ в изискваните за заемане на длъжността професионални направления; не е вписан и не отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, клас „Криминалистични експертизи”.

 

Провеждането на писмения тест и събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 02.06.2020 г., от 09:30 ч., в сградата на Следствения отдел на Специализираната прокуратура с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, Блок 1В, ет. 3, кабинет 311.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ:

 

Председател:

 

Членове: