СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА 1 /една/ ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-35/29.08.2019 г. на административния ръководител на Специализирана прокуратура, с решение по Протокол № 1/09.09.2019 г. реши:

 

         Допуска до участие в обявения конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен специалист административна дейност“ в Специализирана прокуратура, следните кандидати:

 

1.     Емилия Матева – Вх. Адм. № 645/12.08.2019 г.

2.     Таня Георгиева – Вх. Адм. № 677/20.08.2019 г.

3.     Атанас Илиев – Вх. Адм. № 707/26.08.2019 г.

 

Недопуснати кандидати няма.

 

Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 25.09.2019 г. от 10.00 ч., в сградата на Специализирана прокуратура, ул. „Черковна“ № 90, Заседателна зала.

 

 

         Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на събеседването.

                           

 

 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ