СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА 2 /две/ ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-36/29.08.2019 г. на административния ръководител на Специализирана прокуратура, с решение по Протокол № 1/10.09.2019 г. реши:

 

         Допуска до участие в обявения конкурс за заемане на 2 /две/ щатни бройки за длъжността „системен администратор“ в Специализирана прокуратура, следните кандидати:

 

1.     Йордан Аризанов – Вх. Адм. № 761/30.08.2019 г.

2.     Иван Цолов – Вх. Адм. № 776/04.09.2019 г.

3.     Калоян Стоянов – Вх. Адм. № 778/04.09.2019 г.

4.     Любомир Михайлов – Вх. Адм. № 779/04.09.2019 г.

 

Недопуснати кандидати няма.

 

Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 25.09.2019 г. от 14.00 ч., в сградата на Специализирана прокуратура, ул. „Черковна“ № 90, Заседателна зала.

 

 

         Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на събеседването.

                           

 

 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ