Доклад за дейността на Специализираната прокуратура за 2014 г.

Извадка от Годишния доклад за дейността на Специализираната прокуратура за 2014 година. Обобщени изводи за работата на СП по различните задачи и насоки.