Доклад за дейността на Специализираната прокуратура за 2013 г.

Извадка от Годишния доклад за дейността на Специализираната прокуратура за 2013 година. Обобщени изводи за работата на СП по различните задачи и насоки.