СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /ТЕКУЩ РЕМОНТ НА 3 БР. САНИТАРНИ ВЪЗЛИ/ И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В СГРАДАТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СИЛИСТРА

 

 

Утвърдил:                                                      до

Адм. ръководител,                                   ………………………………….

районен прокурор

с г

 

                                                                            

 

ПОКАНА

 

     

 

 

ОТНОСНО:  избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /ТЕКУЩ РЕМОНТ НА 3 БР. САНИТАРНИ ВЪЗЛИ/ И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В СГРАДАТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СИЛИСТРА

         Във връзка с избора на изпълнител, на основание  чл. 20, ал.4, т.1 от Закона за обществени поръчки, Ви отправяме настоящата покана да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /ТЕКУЩ РЕМОНТ НА 3 БР. САНИТАРНИ ВЪЗЛИ/ И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В СГРАДАТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ГР. СИЛИСТРА

     Молим, в срок до 17:00 часа на 20.07.2016г., да представите писмена оферта - лично или чрез упълномощен от вас представител – на място или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Районна прокуратура -гр. Силистра на адрес: гр. Силистра, ул. „Илия Блъсков” №1.

Върху плика посочете предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и  електронен адрес. Пликът трябва да съдържа:

1. Изискуеми документи - окомплектовани и приложени в следния ред:

 1.1.Опис на приложените документи - подписан от участника;         

1.2.Декларация съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1, т.2  и т. 7 от ЗОП, подписана от представляващия, съгласно актуалната му регистрация - /образец№ 2/;

             1.3.Оферта-съдържаща техническо и ценово предложение /образец№1/.

1.4.Копие на Удостоверение за актуално състояние заверено с подпис и печат.

2. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката, съгласно заложеният финансов ресурс на Възложителя  е до 24 257.00 лв. ( двадесет и четири хиляди двеста петдесет и седем лева) без ДДС.

Разпределени както следва:

-за строително-ремонтни дейности на три санитарни възела – 8 158.00 лв без ДДС.

-за подмяна на дървена дограма с ПВЦ-дограма – 16 099.00лв без ДДС.

Срок на валидност на оферта-до 20.09.2016г.     

           Представената от Вас ценова оферта ще бъде разгледана от комисия и оценена от същата и след съгласуване и утвърждаване от страна на Възложителя, ще Ви се възложи изпълнението на горепосочената поръчка.

        За допълнителна информация по отношение на поръчката, може да се обръщате към Р Г- съдебен администратор в Районна прокуратура- Силистра, тел: 086/817 157.

Приложения:

1.Приложетие № 1- Копие на техническа спецификация;

2. Приложетие № 2- КСС

3. Приложетие № 3- Оферта / образец № 1/;

4. Приложетие № 4- Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП / образец № 2/.

 

 

 

Длъжностни лица: 1.                                 2.                                3.

 

 

 

 

 

Изготвил:                                                               

Р Г-съд. администратор