Ремонт на покрив на сградата на Районна прокуратура гр. Силистра и ремонт на архивно помещение в сградата на РП-Сс.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. СИЛИСТРА

ПОКАНА

         На основание чл.14, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки,  Административният ръководител на Районна прокуратурата гр. Силистра отправя покана към всички заинтересовани лица да представят оферта за следните обособени позиции:

            Позиция 1: ремонт на покрив на сградата на РП-Сс;

            Позиция 2: ремонт на архивно помещение в сградата на РП-Сс,

при следните условия:

Предмет: Ремонт на покрив на сградата на Районна прокуратура гр. Силистра и ремонт на архивно помещение в сградата на РП-Сс.

            Изискванията към изпълнението на поръчката са следните:

            Срок на изпълнение – от датата на сключване на договора до 30.11.2015г.

            Технически изисквания: качествено изпълнение на ремонтните дейности, гаранционен срок на извършените СМР.

            Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик  лично в деловодството  или по пощата на адрес:  Районна прокуратура гр.  Силистра, ул. „Илия Блъсков“ №1. Върху плика участникът  посочва  адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и предмета на поръчката.

            Краен срок за получаване на оферти: до  17:00 ч. на 24.06.2015г.

            Офертата трябва да съдържа:  Данни за лицето, което прави предложението: удостоверение за актуално състояние/справка от търговския регистър/, административни сведения (Приложение № 2), Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б.”а” до б.”д”, включително, и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3), техническо предложение - Приложение № 1). Достъп до обекта се осигурява по искане на участниците.Лица за контакти – Росица Георгиева 086/817157 и Анелия Атанасова 086/817155. Ценовото предложение - предлаганата цена да не включва ДДС.

           Оценката на офертите на участниците ще се извърши по критерий за оценка „най-ниска цена“.

            Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 26.06.2015г. в 10:00 ч. в Районна прокуратура гр. Силистра, ул. „Илия Блъсков №1”, от длъжностни лица, определени със заповед.

На участника определен за изпълнител ще бъде предложено сключване на договор.  

Плащането по договора ще бъде извършено по банков път след извършване на строително-ремонтните работи по договора, подписване на приемо-предавателен протокол и срещу издадена фактура.

Резултатите от класирането ще бъдат оповестени на интернет страницата на Районна прокуратура гр. Силистра http://www.prb.bg/bg/rpsilistra/,  /раздел „Профил на купувача“.

Административен ръководител: Стефка Ганчева