Демонтаж на стари климатици, монтаж, доставка и гаранционно поддържане на климатици за нуждите на Районна прокуратура гр. Силистра

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. СИЛИСТРА

 

ПОКАНА

 

         На основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки,  Административният ръководител на Районна прокуратурата гр. Силистра отправя покана към всички заинтересовани лица да представят оферта за доставка на климатици за нуждите на РП-Силистра

Предмет: „Демонтаж на стари климатици, монтаж, доставка и гаранционно поддържане на климатици за нуждите на Районна прокуратура гр. Силистра“

Изисквания към изпълнението на поръчката:

1.Демонтаж на стари климатици – 6(шест) бр.

2.Доставка и монтаж на 6 (шест) бр. климатици.

3.Място за изпълнение на поръчката: гр. Силистра, ул. „Илия Блъсков“ №1, Районна прокуратура.

4.Срок за изпълнение на поръчката:

-за доставка – до 30 календарни дни от датата на подписване на договора с избрания изпълнител;

-за монтаж – до 7 работни дни след писмена заявка от страна на Възложителя.

5.Критерий за оценка – „най-ниска цена“, при съответствие с всички изисквания посочени в поканата.

6.Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30 дни.

7.Прогнозна стойност на поръчката е както следва: до 5 300 лв. без ДДС.

8.Технически и други изисквания

8.1.Технически изисквания – съгласно Приложение №1 – „Техническа спецификация“. Изпълнителят задължително придружава доставката със:

            -сертификати за произход и качество за доставените климатици, както и надлежно попълнени и заверени гаранционни карти.

            -климатиците да имат ръководство за експлоатация преведено на български език, в което да са посочени техническите характеристики, правила за безопасна експлоатация на климатика, начин за работа с него и начини за отстраняване на възникнали проблеми.

8.2.Гаранционна поддръжка  - минимум 24 месеца.

Офертата трябва да съдържа:  Данни за лицето, което прави предложението: удостоверение за актуално състояние/справка от търговския регистър/, административни сведения (Приложение № 2), Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б.”а” до б.”д”, включително, и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3), техническа спецификация - Приложение № 1), ценово предложение - предлаганата цена да не включва ДДС (Приложение № 4).

Ценовото предложение се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик, поставен в плика с офертата. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика кандидатът посочва посочва наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт и  по възможност факс и електронен адрес. Изписва се ОФЕРТА и наименованието на обекта на поръчката.

Достъп до обекта се осигурява по искане на участниците. Лица за контакти – Росица Георгиева 086/817157 и Юлия Маринова 086/817158

Краен срок за получаване на оферти: до  17:00 ч. на 22.10.2015г.

Място на подаване на офертите: деловодството на РП-Силистра, кабинет №18

           Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 26.10.2015г. в 10:00 ч. в Районна прокуратура гр. Силистра, ул. „Илия Блъсков №1”, от длъжностни лица, определени със заповед.

На участникът, определен за изпълнител ще бъде предложено сключване на договор.  

Плащането по договора ще бъде извършено по банков път след извършване на демонтаж, доставката, монтаж, подписване на приемо-предавателен протокол и срещу издадена фактура.

Резултатите от класирането ще бъдат оповестени на интернет страницата на Районна прокуратура гр. Силистра http://www.prb.bg/bg/rpsilistra/, раздел „Профил на купувача“.

 

Административен ръководител: Стефка Ганчева