Деловодство

Прочети повече

9700 гр. Шумен, ул.”Съединение” № 26
тел.: 054/874620

Деловодството е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в прокуратурата книжа – жалби, молби, сигнали и др.

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани и подписани и правилно да са адресирани. Ако се отнасят по вече образувано дело или преписка, посочете неговия номер, година и прокуратурата, до която изпращате документите.