Защита на личните данни

         Прокуратурата на Република България е администратор на лични данни с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2.

         Като администратор на лични данни, ПРБ обработва лични данни при изпълнение на нормативно установените за прокуратурата функции и задължения, на дейностите по предотвратяване, разследване, разкриване, наказателно преследване и изпълнението на наказанията, както и при осъществяването на функциите на Бюрото по защита при главния прокурор, съгласно ЗЗЛЗВНП. Лични данни в ПРБ се обработват и при осъществяване на дейността на администрацията по направленията управление на човешки ресурси, финансово-стопански дейности, стопанисване на сградния фонд и при осъществяване на контрол на достъпа до сгради.

         Обработваните данни могат да бъдат предоставени на други органи и лица, съгласно нормативно установени задължения. Съхраняването на данните се извършва съобразно Номенклатурата на делата в ПРБ.

         Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, на коригиране или изтриване на лични данни, когато обработването не отговаря на изискванията на закона, както и да подава жалба до КЗЛД и Инспекторат към Висшия съдебен съвет.

         Правата на физическите лице по отношение на администратора на лични данни се упражняват чрез подаване на заявление.

 

За контакт с длъжностното лице по защита на данните:

тел. : 02/80 360 13, e-mail: [email protected]

 

За контакт с Прокуратурата на Република България:
                  София 1061, бул. „Витоша” № 2
                  Електронна поща: [email protected]
                  Интернет страница: www.prb.bg

             

         Както и линкове към:

Регламент (ЕС) 2016/679

Закон за защита на личните данни

             

             

              Правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в прокуратурата на Република България:

Заповед Nо РД - 02-13 от 19.06.2018г.

Приложение № 1

Декларация - съгласие относно защитата на личните данни по регламент (ЕС) 2016/679 (Приложение №2)