Дата на раждане
 • 26.02.1970 г
Семейно положение
 • Омъжена, с едно дете
Образование:
 • 1994 г. - висше юридическо, магистър, СУ „Климент Охридски“
Чужди езици:
 • английски език, руски език
Професионален опит:
 • 09.05.1994 г. – 09.11.1994 г. стажант-съдия в Софийски градски съд;
 • 05.10.1995 г. – 01.07.1996 г. младши съдия в Окръжния съд – Пловдив;
 • 01.07.1996 г. – 02.10.2000 г. съдия в Районния съд – Пловдив;
 • 02.10.2000 г. – 20.10.2014 г. съдия в Окръжния съд – Пловдив;
 • 20.10.2014 г. заместник на главния прокурор при ВКП
Обучения:
 • 13.06.2008 г. – семинар „Практически проблеми при прилагането на НК и НПК“;
 • 15-16.05.2009 г. – обучение „Новият ЗИН и задържането под стража, съдебна реторика“;
 • 07-09.10.2009 г. – обучение по компютърни престъпления;
 • 15.03.2011 г. – 15.05.2011 г. – дистанционно обучение без присъствена среща „Екстрадиция и европейска заповед за арест“;
 • 24-26.10.2011 г. – семинар „Съдебно сътрудничество по наказателни дела в ЕС. Европейска заповед за арест“;
 • 13.09.2011 г. – 07.11.2011 г. – дистанционно обучение без присъствена среща „Престъпление по служба. Подкуп“;
 • 15-16.10.2012 г. – семинар „Борба с корупцията и организираната престъпност, преценка на доказателства и защита на свидетели“;
 • 02.04.2012 г. – участие в публична лекция „Евроджъст и ролята му в развитието на практиките по дела за трафик на наркотици“;
 • 27-29.01.2013 г. – участие в първата работна среща по проект „Подобряване на практиките и повишаване на капацитета на международно сътрудничество по дела в българските съдилища“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Награди:
 • Решение на ВСС по Протокол № 17/16.04.2008 г. – поощряване със служебна благодарност за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.