ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ПАПРБ)

/Обнародван, ДВ, бр.106 от 10 декември 2013 г./

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този правилник се определят звената на администрацията на Прокуратурата на Република България, функционалните им характеристики и организацията на работа. Правилникът определя реда за съставяне на длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики, основните права и задължения на съдебните служители, органите по назначаването им, реда за провеждане на конкурси, както и условията за несъвместимост за съдебен служител.

(2) Администрацията на Прокуратурата на Република България се състои от администрация на главния прокурор (АГП), администрация на Върховната касационна прокуратура (ВКП), администрация на Върховната административна прокуратура (ВАП), администрация на Националната следствена служба (НСлС), администрация на прокуратурите, администрация на окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и следствения отдел в специализираната прокуратура и администрация на учебните и почивните бази.

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / 424.5 KB

Структура на ОП Шумен