Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Окръжна прокуратура Шумен

На 16.08.2013г. от 10,00 часа в сградата на Съдебната палата - Окръжна прокуратура - Шумен, ул.“Съединение“ №26, ет.3, кабинет № 310 ще се проведе заседание на комисията за отваряне на пликове №3 „Ценови оферти“ на участниците в процедурата за откриване на обществена поръчка, с решение № ОПИ-1/12.06.2013г. на ОП-Шумен.

Тръжна документация

Разяснения