Окръжна прокуратура - Шумен протестира правилници на общинските съвети в Шумен и Велики Преслав пред Административен съд-Шумен
Окръжна прокуратура - Шумен протестира правилници на общинските съвети в Шумен и Велики Преслав пред Административен съд-Шумен

Правилниците за организацията и дейността на общинските съвети в Шумен и Велики Преслав са атакувани от Окръжна прокуратура гр.Шумен по линия на надзора за законност. Протестираните разпоредби засягат  правомощията на председателите на общинските съвети при командироване на общински съветници, без значение дали в страната и чужбина.

Тази разпоредба е в разрез с Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина, според която заповедите за командировки в чужбина на общински съветници се издават от кмета на общината. При командироване без напускане пределите на страната се прилага Наредбата за командировките в страната. В този случай според магистратите, внесли протестите, по аналогия се прилага същото решение и компетентен да командирова съветниците не е председателят на местния общински съвет, а кметът.

Окръжна прокуратура - Шумен е внесла в Административния съд и протест срещу Наредбата за отглеждане на кучета на територията на община Шумен, приета от общинския съвет в града.

Според общинската наредба собствениците на кучета с поставен микрочип се освобождават от такси за първата година от регистриране на домашния любимец, а това не е така съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Атакувана е и санкционната разпоредба за нарушение, свързано с разхождане на опасни кучета без повод и нашийник. Според наредбата глобата е в размер на 50 лв., а в закона същото нарушение се санкционира с глоба от 100 лв.

Предстои внесените от Окръжна прокуратура - Шумен протести да бъдат разгледани от Административен съд гр.Шумен.