ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Съдебна палата Шумен

Във връзка с   взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите през месец декември 2017 година представяме на Вашето внимание, следната информация относно дейността на Окръжната прокуратура и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

ВНЕСЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 45 бр.

От тях:

І. Брой обвинителни актове: 29 бр., срещу 31 обвиняеми лица, за 31 престъпления, като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:

Глава ІІ от НК – Престъпления против личността: 3 бр.

Глава ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: 0 бр.

Глава ІV от НК – Престъпления против брака и семейството: 1 бр.

Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 7 бр.

Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството: 1 бр.

Глава VІІ от НК – Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система: 0 бр.

Глава VІІІ от НК – Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 1 бр.

Глава ІХ от НК – Документни престъпления: 2 бр.

Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 1 бр.

Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 15 бр.

Глава ХІІІ от НК – Военни престъпления: 0 бр.

ІІ. Брой внесени предложения за споразумения: 13 бр.; срещу 13 лица.

ІІІ. Брой на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл. 78а от НК: 3 бр.; срещу 3 лица.

ІV. Брой на предложенията по чл. 61 от НК:  0 бр.

V. Общ брой на обвиняемите лица: 90 бр.

VІ. Дела и възложени проверки (по преценка на прокурорите) със значим обществен интерес: няма.

 

 

Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова