ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

 І. Внесени през месец октомври 2018г. в съответните компетентни съдилища - 78 броя досъдебни производства, срещу 84 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 26 дела, с обвинителни актове срещу 27 обвиняеми лица, за 29 престъпления, а именно:

по Глава ІІ от НК – Престъпления против личността: 2 бр.

по Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 2 бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 9 бр.

по Глава VІ от НК – Престъпления против стопанството: 1бр.

по Глава VІІІ от НК – Престъпления против дейността на държавните органи, общиствени организации и лица, изпълняващи публични функции, Раздел ІV Подкуп: 1 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 14 бр.

-внесени в съда 28 броя дела, за одобряване на споразумения относно 30 обвиняеми лица.

-внесени в съда 24 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 27 обвиняеми лица.

 ІІ. През месец октомври 2018г.  по седем дела са направени предложения по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо четиринадесет лица.

 ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец октомври 2018г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите): -няма.

 Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова


виж още ...