ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

І. Внесени през месец септември 2018г. в съответните компетентни съдилища - 49 броя досъдебни производства, срещу 53 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 12 дела, с обвинителни актове срещу 13 обвиняеми лица, за 13 престъпления, а именно:

по Глава ІІ от НК – Престъпления против личността: 1 бр.

по Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 2 бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 3 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 7 бр.

-внесени в съда 20 броя дела, за одобряване на споразумения относно 23 обвиняеми лица.

-внесени в съда 17 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 17 обвиняеми лица.

ІІ. През месец септември 2018г.  по две дела са направени предложения по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо четири лица.

ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец септември 2018г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите):

- ДП №137 /2018 г. по описа на ОД на МВР гр. Шумен, преписка вх.№2277/2018г. по описа на ОП-Шумен е започнало по реда на чл. 212, ал. 3 от НПК на 26.09.2018 г. за това, че на 24.09.2018г. в гр.Каспичан умишлено умъртвил повече от едно лице, а именно: Сл.Г.П. на 48 години, В.Г.П. на 46 години, Г.П.В. на 81 години и Г.Г.В. на 70 години, по особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост, извършено предумишлено – престъпление по чл.116, ал.1, т.4, т.6 пр.2 и пр.3 и т.9 от НК вр.чл.115 от НК.

На 27.09.2018г. по делото е привлечен в качеството на обвиняем П.Д.П. на 63 години за престъпление по чл.116, ал.1, т.4, т.6, пр.2 и пр.3 и т.9 от НК, вр.чл.115 от НК.

С определение по ЧНД №313/2018г.  по описа на ОС-Шумен от 28.09.2018г. спрямо П.Д.П. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

-ДП №1117/2018г. по описа на РУ-Шумен, преписка вх.№2090/2018г. по описа на РП-Шумен е образувано на 05.09.2018г. за престъпление по чл.209, ал.1 от НК, а именно за това, че за времето от 10.00 часа на 05.09.2018г. в гр.Шумен с цел да се набави за себе си или за другиго имотна облага е възбудено и поддържано у М.П.М. от гр.Шумен заблуждение и с това му е причинена имотна вреда в размер на 11 240лв. Към това досъдебно производство е било обединено и ДП №1207/2018г. по описа на РУ-Шумен, преписка вх.№2260/2018г. по описа на РП-Шумен с пострадала С.И.П.

На 28.09.2018г. Яр.Г.Я., Т.Хр.Й. и Пл.М.Д. са привлечени като обвиняеми лица по делото за престъпление по чл.209, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.4 от НК, като обвинението на Т.Хр.Й. включва и квалификация във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

С определения по ЧНД№№1558/2018г., 1559/2018г. и 1560/2018г. по описа на РС-Шумен от 01.10.2018г. спрямо Яр.Г.Я., Т.Хр.Й. и Пл.М.Д. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

 Говорител на ОП гр. Шумен

 Прокурор Яна Николова