ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

 І. Внесени през месец август 2018г. в съответните компетентни съдилища - 55 броя досъдебни производства, срещу 65 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 20 дела, с обвинителни актове срещу 27 обвиняеми лица, за 28 престъпления, а именно:

по Глава ІІ от НК – Престъпления против личността: 2 бр.

по Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 1бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 11 бр.

по Глава VІІІ, Раздел ІІІ от НК – Престъпления против правосъдието: 1бр.

по Глава Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 1 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 12 бр.

-внесени в съда 27 броя дела, за одобряване на споразумения относно 30 обвиняеми лица.

-внесени в съда 8 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 8 обвиняеми лица.

ІІ. През месец август 2018г. e  направено едно предложение по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо две лица.

 ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец август 2018г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите):-няма.

 Говорител на ОП гр. Шумен

Прокурор Яна Николова