ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Във връзка с взаимодействието на прокуратурата с представители на медиите, представяме на Вашето внимание информация относно дейността на Окръжна прокуратура гр.Шумен и трите районни прокуратури в Шуменски съдебен район:

 

І. Внесени през месец юли 2018г. в съответните компетентни съдилища - 63 броя досъдебни производства, срещу 69 броя обвиняеми лица, от тях:

-внесени в съда 13 дела, с обвинителни актове срещу 15 обвиняеми лица, за 17 престъпления, а именно:

по Глава ІІ от НК – Престъпления против личността: 3 бр.

по Глава ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: 2 бр.

по Глава ІV от НК – Престъпления против брака, семейството и младежта: 2бр.

по Глава V от НК – Престъпления против собствеността: 4 бр.

по Глава ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 6 бр.

-внесени в съда 33 броя дела, за одобряване на споразумения относно 34 обвиняеми лица.

-внесени в съда 17 броя дела, с предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК, относно 20 обвиняеми лица.

ІІ. През месец юли 2018г.  са  направени шест предложения по чл. 61 от НК до МКБППМН за налагане на възпитателна мярка, спрямо шест лица.

ІІІ. Информация относно действия, извършени през месец юли 2018г., по дела със значим обществен интерес (по преценка на прокурорите):-няма.